INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

In Vivo diagnostika

Princíp vyšetrenia

Pri in vivo vyšetrení sa do tela aplikuje vhodná chemická látka s naviazaným rádionuklidom tzv. rádiofarmakum (RAF). Táto látka vstúpi do metabolizmu a distribuuje sa v organizme podľa farmakokinetiky daného rádiofarmaka. Nukleárna medicína používa rôzne druhy rádiofarmák s afinitou napr. k obličkám, kostiam, pľúcam, štítnej žľaze, srdcu, pečeni, niektorým zápalovým alebo nádorovým tkanivám, pre ktoré je daná látka indikátorom. Miera lokálnej akumulácie závisí na intenzite miestnych metabolických a funkčných dejov v orgánoch a tkanivách a prípadné poruchy je možné lokalizovať a kvantifikovať (analyzujú sa krivky, pomery akumulácie, veľkosť…). Takto sa neinvazívnym spôsobom študujú fyziologické, biochemické a patologické procesy v tele. RAF aplikované do tela emituje žiarenie gama, ktoré sa v tele absorbuje len čiastočne. Toto prenikavé gama žiarenie prechádza tkanivom von z organizmu, tu sa registruje prístrojmi so scintilačným detektorom umiestneným blízko tela, čo umožní získať planárny alebo priestorový obraz (SPECT – Single Photon Emission Computer Tomography /jednofotónová emisná počítačová tomografia/ – gamakamerou).

Scitigrafické vyšetrenia sú jedným z druhov zobrazovacích metód využívaných v lekárskej diagnostike, ktoré podľa charakteru priebehu delíme na statické a dynamické. Statické (lokalizačné) sa realizujú s časovým odstupom (minúty, hodiny, dni) po aplikácii RAF, pričom sa sníma zvolená oblasť záujmu určitý čas (slúžia predovšetkým na zobrazenie tvaru, veľkosti, uloženia, ale aj funkcie vyšetrovaného orgánu a detekciu ložiskových procesov, t.j. anomálií tvaru, veľkosti a lokalizácie, tiež detekciu pozápalových reziduálnych zmien a expanzívnych ložísk), kým dynamické sa zahajujú okamžite po aplikácii RAF (získava sa séria gamagrafických obrazov v určitých časových úsekoch, zaznamenáva sa časový priebeh RAF cez určitý orgán alebo oblasť tela). Dynamické metódy sa využívajú hlavne na hodnotenie funkcie vyšetrovaného orgánu.

RAF sa aplikuje najčastejšie intravenózne, iné spôsoby aplikácie sú inhalačne, intradermálne, perorálne, intratekálne. RAF sa z tela odbúrava hlavne obličkami a močom.

Samostatnou oblasťou nukleárnej medicíny je terapia niektorých malígnych a benígnych ochorení, kde sa rádioaktívna látka – beta žiarič, resp. zmiešaný beta/gama žiarič – aplikuje vo forme roztoku do blízkosti buniek, ktoré majú byť ožiarené. Pretože beta žiarenie má v tkanive dosah len niekoľko milimetrov, prakticky celá energia sa absorbuje v cieľovom ložisku. Terapia metódami nukleárnej medicíny sa využíva na liečbu diferencovaných karcinómov štítnej žľazy, tyreotoxikóz, na paliatívnu liečbu kostných metastáz, radiačnú synoviortézu, terapiu folikulárneho lymfómu značkovanými monoklonálnymi protilátkami.

Druhy vyšetrení

Perfúzna scintigrafia myokardu záťažová a pokojová metódou gated SPECT – po intravenóznom podaní rádiofarmaka dochádza k jeho vychytávaniu bunkami myokardu. Vychytávanie je v čase aplikácie priamo úmerné perfúzii v danej oblasti myokardu. K hromadeniu rádiofarmaka nedochádza v nekrotických, alebo jazvovitých oblastiach myokardu. V ischemických oblastiach je akumulácia znížená. Vyšetrenie prebieha dvojfázovo, najprv sa realizuje záťažová a následne pokojová fáza. Ich porovnaním sa vyhodnocuje prítomnosť reverzibilných alebo fixovaných defektov akumulácie rádiofarmaka. Tieto svedčia ichemickým, alebo nekrotickým ložiskám v myokarde, prípadne poinfarktovým jazvým.

Rádionuklidová ventrikulografia (MUGA scan) – zobrazenie dutín srdca pomocou cirkuláce značenými autológnymi erytrocytmi v krvom obehu. Kvantifikácia záznamu umožňuje stanoviť ejekčnú frakciu ľavej komory, ejekčnú frakciu pravej komory. 

Perfúzna scintigrafia pľúc ( + SPECT) – ide o zobrazenie distribúcie pľúcnej kapilárnej perfúzie a detekciu porúch prietoku krvi pľúcnym riečiskom. RAF sa zachytí v dobre perfundovaných oblastiach a naopak do slabo perfundovaných oblastí sa nedostane.

Ventilačná scintigrafia pľúc – Ide o zobrazenie distribúcie pľúcnej alveolárnej ventilácie a detekciu porúch pľúcnej ventilácie. Rádiofarmakum sa aplikuje inhalačne vo forme aerosolu pomocou masky. Vyšetrenie dopĺňa perfúznu scintigrafiu pľúc a zvyšuje špecificitu vyšetrenia.

Dynamická scitigrafia obličiek – metóda umožňuje funkčno-morgologické vyšetrenie obličiek. Na základe podaného RAF sa sleduje perfúzia, filtrácia a exkrécia do dutého systému, hodnotia sa odtokové parametre, separovaná funkcia obličiek (podiel ľavej a pravej obličky na celkovej funkcii) a celková glomerulárna filtrácia.

Statická scintigrafia obličiek ( + SPECT) – RAF sa akumuluje a na určitú dobu fixuje v bunkách proximálnych tubulov obličiek v závislosti od ich funkčného stavu, čo umožňuje zobrazenie stavu funkčného parenchýmu obličiek, posúdenie lokalizácie, tvaru a veľkosti obličiek, výpočet separovanej funkcie a detekciu ložiskových lézií.

Dynamická scintigrafia obličiek s kaptoprilovým testom – vyšetrenie je indikované u pacientov s hemodynamicky významnou stenózou renálnej artérie alebo jej vetvy s pravdepodobnou renovaskulárnou hypertenziou. Princípom vyšetrenia je porovnanie parametrov vyhodnotených pri dynamickej gamagrafii obličiek vykonanej po podaní ACEI (kaptoprilová štúdia) a parametrov získaných za bazálnych podmienok (bazálna štúdia). Vyšetrenie sa vykonáva na 2-krát. Ako prvá sa vykoná štúdia s kaptoprilom. Ak je kaptoprilová štúdia negatívna, pravdepodobnosť, že pacient má renovaskulárnu hypertenziu je nízka a nie je potrebné vykonávať bazálnu štúdiu. Pri patologickom náleze sa vyšetrenie opakuje bez podania kaptoprilu.

Dynamická scintigrafia obličiek s furosemidovým testom – vnútrožilovou aplikáciou furosemidu počas dynamickej scintigrafie obličiek sa sleduje odozva obličiek na jeho podanie. Pri neobštrukčnej hydronefróze dôjde po podaní furosemidu (diuretika) k odtoku retinovaného moču a k poklesu renografickej krivky.

Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, SPECT časti skeletu – zobrazuje sa distribúcia osteotrópneho RAF v skelete, ktoré sa akumuluje vo zvýšenej miere v miestach s vysokou metabolickou aktivitou.. Vyšetrenie má vysokú citlivosť, ale nízku špecificitu.

Perfúzna scintigrafia mäkkých tkanív – Vyšetrenie slúži na detekciu ložiskových procesov v mäkkých tkanivách (svalstvo, kĺby) a na určenie ich metabolickej aktivity. Rádioaktívny pertechnenát (99mTc O4- ) sa vo zvýšenej miere akumuluje v miestach so zvýšenou hyperémiou a so zvýšenou metabolickou aktivitou.

Scintigrafia štítnej žľazy – podaný pertechnát (99mTc O4- ) sa akumuluje v štítnej žľaze (ŠŽ). Scintigrafia ŠŽ poskytuje funkčno-morfologické zobrazenie tkaniva ŠŽ, posudzuje sa jej veľkosť, tvar a lokalizácia; umožňuje detekciu ložísk so zníženou akumuláciou (studené uzly – cysty, nádory…), resp. ložísk so zvýšenou akumuláciou RAF (teplé uzly –hyperfunkčné tkanivo).

Scintigrafia prištítnych teliesok – RAF, ktoré sa akumuluje v prištítnych telieskach sa zároveň akumuluje v štítnej žľaze. Preto sa využíva subtrakčná alebo dvojfázová scintigrafia. Pri subtrakčnej metóde sa najprv aplikuje 99mTc-Myoview, po 20 min. sa sníma štítna žľaza spolu s prištítnymi telieskami, potom sa aplikuje pertechnát a po 15 min. sa sníma štítna žľaza; subtrakciou snímkov získame obraz prištítnych teliesok (ak sú zväčšené); dvojfázová scintigrafia využíva poznatok, že 99mTc-Myoview sa rýchlejšie vyplavuje z tkaniva štítnej žľazy ako z hyperplastického tkaniva alebo adenómu prištítnych teliesok. Akvizičné snímky získavame v 20.-30. min. a potom o cca 2 h po aplikácii RAF.

Scintigrafia endokrinných a neuroendokrinných nádorov a nádorov vychádzajúcich z neurálnej trubice – Rádiofarmakum 123I-MIBG (analóg noradrenalínu) sa akumuluje v katecholamínových sekrečných granulách neuroendokrinných tkanív. Všetrenie je indikované pri podozrení na hyperplaziu drene nadobličiek, feochromocytóm/paraganglióm, malígny feochromocytóm, neuroblastóm, medul. karcinóm štítnej žľazy a iné. Na zobrazenie GEP tumorov so zvýšeniou hustotou somatostatimových receptorov sa používa 99mTc – Tektrotyd.

Cholescintigrafia – vyšetrenie umožňuje hodnotiť hepatobiliárny systém, priechodnosť žlčových ciest a funkciu žlčníka; poskytuje informácie o veľkosti, tvare a uložení pečene, uložení a veľkosti žlčníka a o morfológii žlčových ciest.. Podané RAF sa vychytáva hepatocytmi a sleduje sa jeho vylúčenie do žlčových ciest a prechod cez ductus choledochus do duodena. Na stimuláciu vyprázdňovania žlčníka sa počas vyšetrenia podáva tuková strava (horká čokoláda, syr). V prípade potreby sa vykonáva statický snímok o 2-4 hodiny.

Statická scintigrafia pečene a sleziny ( + SPECT) – Podané RAF sa vychytáva Kupfferovými bunkami v pečeni (retikuloendotelový systém – RES). Bunky RES fagocytujú značené rádionuklidy. Vzhľadom k výskytu RES buniek aj v slezine získame obraz pečene spolu so slezinou. Pre posúdenie zmien veľkosti, tvaru a rozložení aktivity získavame 5 projekcií, čo umožní vyhodnotiť pomer aktivity pečeň/slezina, ich dĺžku, studené ložiská (hyperplastické uzly, fibrózne tkanivo), miesta so zvýšenou aktivitou….

Scintigrafia Meckelovho divertikla – Meckelov divertikul je pomerne častou malformáciiou s výskytom asi u 2% populácie. V 20 % obsahuje funkčnú ektopickú žalúdočnú sliznicu, ktorá vychytáva rádiofarmakum 99mTc O4- a môže sa gamagraficky zobraziť (ložiskové zvýšenie aktivity).

Scintigrafia slinných žliaz – jedná sa o funkčné a morfologické vyšetrenie slinných žliaz založené na ich schopnosti vychytávať z krvného obehu 99mTc O4-. Vykonáva sa ako dynamická štúdia počas ktorej sa perorálne podáva citrónová šťava na stimuláciu vylučovania slín.

Rádioaktívny koloid sa po intradermálnej aplikácii do medziprstného priestoru dolnej alebo hornej končatiny transportuje lymfatickými cievami do spádových lymfatických uzlín, čo umožňuje zobrazenie lymfatického systému v príslušnej spádovej oblasti (retroperitoneálnej, axilárnej, krčnej, parasternálnej alebo iliopelvickej). Snímame statické snímky kľudové a pozáťažové (žáťaž: najčastejšie chôdza).

Dôkaz sentinelovej uzliny – sentinelova lymfatická uzlina je prvá spádová uzlina, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z tumoru. Cieľom tejto metódy je určiť počet a lokalizáciu týchto uzlín. Následne sa vykoná oprácia a histologizácia. Ak sentinelova lymfatická uzlina neobsahuje metastatické bunky, ďalšie LU v povodí ich nemajú tiež. Vyšetrenia sa využíva hlavne pri malígnom melanóme a karcinóme prsníka. Využíva sa aj pri karcinóme krčka maternice. Sentinelova lymfatická uzlina sa preukazuje peroperačne pomocou špeciálnej sondy, preto na prevedenie tohto vyšetrenia je podmienkou vlastníctvo tejto sondy pri operácii.

Scintigrafické zobrazenie dopamínových transportérov v bazálnych gangliách (striate) mozgu sa vyhodnocuje pomocou 123I značeného ioflupanu : 123I-FP-CIT ( DaTSCAN ©). Pred vyšetrením blokujeme akumuláciu voľného 123I v štítnej žľaze podaním perchlorátu. Po i.v. aplikácii  DaTSCAN© (obvykle 185 MBq) sa aplikovaná látka akumuluje v striate cca 3-4 hodiny. Nasleduje SPECT vyšetrenie mozgu trvajúce asi 45 minút. Pacient nehybne leží na chrbte .  Hodnotenie scintigramu je vizuálne, kvantitatívne alebo semikvantitatívne za využitia ROI techník pre oblasť nucleus caudatus a putamen. Indikáciou je diferenciálna diagnostika porúch hybnosti s deficitom (Parkinsonova choroba, parkinsonické symdrómy) a bez deficitu dopamínových transportérov ( hlavne esenciálny tremor).

Príprava pacientov na vyšetrenie

Väčšina nukleárnomedicínskych vyšetrení nevyžaduje špeciálnu prípravu na vyšetrenie. V osobitných prípadoch, kedy je potrebná špeciálna príprava, pacienta informujeme o spôsobe prípravy pri objednaní (najčastejšie ide vyšetrenie, ktoré je potrebné vykonať nalačno, alebo po dobrom hydratovaní, po vynechaní určitej skupiny liekov, po použití laxatív….). Tieto osobité podmienky vyšetrenia sú uvedené pri jednotlivých metodikách vykonávaných na našom pracovisku.

Kontraindikácia vyšetrení

Kontraindikácie vyšetrenia sú absolútne a relatívne. Absolútnou kontraindikáciou je gravidita a relatívnou dojčenie dieťaťa.

Vyšetrenia tehotných žien je potrebné starostlivo zvážiť, nakoľko radiačná záťaž pre nenarodené dieťa predstavuje určité riziko. Vyšetrenie sa vykoná, len ak riziko nestanovenia správnej diagnózy pre tehotnú ženu je väčšie ako radiačná záťaž pre plod. V prípade, ak si pacientka nie je istá graviditou, je potrebné v spolupráci s odosielajúcim lekárom vyšetrenie preložiť na obdobie po nasledujúcej menštruácii, prípadne po pôrode.

Ak pacientka dojčí malé dieťa, je potrebné dojčenie po nukleárnomedicínskom vyšetrení prerušiť na 12-24 hodín. V prípade RAF s dlhším polčasom rozpadu bude pacientka o dĺžke prerušenia osobitne informovaná.

Pokyny pred vyšetrením

Pacienta na nukleárnu medicínu odosiela odborný lekár. Pri in vivo vyšetreniach je vyšetrovaný samotný pacient, a to prostredníctvom podania malého množstva rádiofarmaka (RAF). Rádiofarmakum je chemická látka s naviazanou rádioaktivitou, ktorá sa vychytáva vo vyšetrovanom orgáne a umožňuje jeho zobrazenie. Dávka žiarenia je pre pacienta podobná a vo väčšine prípadov niekoľkonásobne nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Vyšetrenie je neinvazívne, nebolestivé.
Pacient sa po príchode na vyšetrenie ohlási službukonajúcemu pracovníkovi, odovzdá mu žiadanku o vyšetrenie (ak ju má), kartičku poistenca a riadi sa jeho pokynmi. Na svoje vyšetrenie čaká v čakárni. Podaná rádioaktívna látka sa obvykle vylučuje z tela biologicky, preto je potrebné v deň vyšetrenia zvýšiť pitný režim a častejšie močiť. Po príchode na ambulanciu je každý pacient poučený o diagnostickom postupe, informovaný o možnom riziku a podpisuje tzv. Informovaný súhlas pacienta. Kontraindikáciou vyšetrenia je gravidita. Dojčiace matky by mali prerušiť dojčenie po dobu 12-24 hodín. Rôzne vyšetrenia majú odlišný časový priebeh, vyšetruje sa na rôznych prístrojoch, preto sa Vám môže zdať, že sa nedodržiava časový sled príchodu jednotlivých pacientov. Je to spôsobené povahou vyšetrenia a vyťažiteľnosťou zariadení, ktoré sú k dispozícii. V prípade potreby sú uprednostnení pacienti so závažným zdravotným stavom.
Väčšina vyšetrení na pracovisku nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu, je teda dovolené jesť, požívať tekutiny, resp. užiť svoje pravidelné lieky. Výsledky vyšetrenia sú do týždňa (najčastejšie však do dvoch pracovných dní) odosielané indikujúcim lekárom. Po dohode s vyšetrujúcim lekárom nukleárnej medicíny je však možné aj ich osobné vyzdvihnutie. Pre pracoviská Fakultnej nemocnice v Prešove sú výsledky dostupné v elektronickej forme a zároveň sú zasielané aj vnútornou poštou. Na ostatné pracoviská sú výsledky odosielané denne prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade potreby je možné pacientovi odovzdať výsledok priamo do rúk, resp. vyhotoviť duplikát.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Vivamed s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) vyšetrením IN VIVO využíva minimálne zaťažujúce neinvazívne vyšetrovacie metódy medicínskeho zobrazovania umožňujúce získavať informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

1.Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov na tomto pracovisku

Spoločnosť:    Vivamed s.r.o.
Sídlo:              Novozámocká cesta 3862/2, Komárno 945 01
ICO:                35 958 987

Pracovisko:     Areál Fakultnej nemocnice J.A. Reimana, Odd. nukleárnej medicíny, Holého 14, 081 81, Prešov

 

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby


Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk 

+421908148822

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje dotknutých osôb v kontexte svojich aktivít v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie, evidencie pacientov, zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava a výdaj liekov.

 

4.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pacientov na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1.  písm. c) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda na účely splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to najmä v súlade s nasledujúcimi zákonmi

 1. zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. nariadením EÚ o ochrane osobných údajov článok 6 ods. 1, písm. c) a článku 9, ods. 2, písm. h),
 3. zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 8. zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

5.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

 • Vivamed s.r.o., Žiadanka na vyšetrenie
 • Pacient: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, krajina, telefón, r.č., výška, váha, poisťovňa

 

6 Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od odosielajúceho lekára a od vás ako dotknutej osoby.

 

7.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní, zdravotnej poisťovni), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom. Osobné údaje, ktoré vyprodukujeme v rámci diagnostického vyšetrenia poskytujeme nasledujúcim subjektom:

 1. vám ako dotknutej osobe,
 2. odosielajúcemu lekárovi.

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

8.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi, Žiadanky o vyšetrenie sa archivujú podľa interných predpisov pracoviska po dobu 10 rokov a natrvalo tvoria elektronickú prílohu výsledku vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia je súčasťou zdravotnej dokumentácie pracoviska, ktorá sa archivuje podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

  

9.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa, a sprostredkovateľov zabezpečujúcich servis systémov na spracúvanie údajov.

 

10.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

11.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

12.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia;
 • na prenositeľnosť osobných údajov;
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
 • na to, aby sa na neho/ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

13.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

14.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním FTPS zabezpečeného prenosu citlivých informácií.

 

15.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

 

16.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/Zodpovedná osoba, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.  

Vážení pacienti,

Radi by sme Vás upozornili, že v mesiaci JÚL pracujeme v obmedzenom režime z dôvodu rekonštrukcie pracoviska a výmeny stroja.

 Radi Vás znova privítame na vynovenom pracovisku
po 26.7.2024.

 Za pochopenie ďakujeme.

 Tím VIVAMED