VIVAMED

VIVAMED

Moderné diagnostické centrum

Nukleárna medicína je lekársky odbor, ktorý používa na diagnostiku a liečbu ochorení rádioaktívne látky, tzv. rádiofarmaká. Metódy nukleárnej medicíny sú bezpečné a bezbolestné.  Je nimi možné odhaliť ochorenie v rannom štádiu, oveľa skôr ako inými vyšetreniami alebo zobrazovacími metódami.

Na úseku in vivo  ide o využitie minimálne zaťažujúcich neinvazívnych vyšetrovacích metód medicínskeho zobrazovania umožňujúcich získavať  informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme. Poskytnuté informácie vypovedajú o funkcii a morfológii orgánov, o patologických ložiskách a metabolizme.

Na pracovisku vyšetrujeme na dvoch dvojdetektorových gamakamerách, a to: 

 • SPECT GE NM 830 ES – nová gamakamera, inštalovaná v 10/ 2021, ktorá nám umožňuje ešte kvalitnejšie diagnostické výstupy z vykonaných vyšetrení
 • SPECT GE Sopha DST – XLi 

Tím VIVAMED v Prešove

Dlhoročné skúsenosti personálu v obore nukleárnej medicíny sa denne odrážajú v profesionálnom prístupe celého personálu. Vyšetrenia a celý priebeh od príjmu pacienta po jeho diagnostikovanie zabezpečuje tím pod vedením MUDr. Petra Polačka.

Ing. Jana Ungerová

Riaditeľka

MUDr. Peter Polačko

Vedúci lekár

MUDr. Marián Hornyak

Lekár

Bc. Ľubomír Lipiner

Rádiologický technik

Bc. Rastislav Spratek

Rádiologický technik

Jana Bozuľová

Rádiologický technik

Martina Pavlišková

Dipl. rádiologický asistent

Viktória Konig

Dipl. rádiologický asistent

Elena Šimkovičová

Zdravotná sestra

Anna Pémová

Zdravotná sestra

Ing. Ivana Niková

Farmaceutka

Skúsenosti našich pacientov

Fotogaléria

Pozrite si fotogalériu z nášho diagnostického centra v Prešove.

Kontakt

Vivamed, s.r.o.
Hollého 14
081 81 Prešov

(príjazd z ulice Sládkovičova, oproti Detskej nemocnici)

Vážení pacienti a indikujúci lekári,
od 3. júna 2024 pracujeme v obmedzenom režime. Okrem modernizácie priestorov sme investovali aj do najnovšej technológie. Do Prešova prinášame nový špičkový prístroj, ktorý výrazne zlepší presnosť a efektivitu našich vyšetrení.
Ďakujeme vám za trpezlivosť a podporu počas týchto zmien. Tešíme sa na to, ako vám čoskoro budeme môcť predstaviť naše vylepšené pracovisko!

Kontakty

Primár: MUDr. Peter Polačko
e-mail: polacko@vivamed.sk
Ambulancia:
tel.: 051/701 1717
mob.: 0918 888 529
e-mail: vivamed@vivamed.sk

Prevádzková doba

Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 13:30

Výdaj výsledkov

Výsledky sa posielajú poštou odosielajúcemu lekárovi
do 7 dní od vyšetrenia.
Osobný odber je možný po dohode s lekárom nukleárnej medicíny.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Vivamed s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) vyšetrením IN VIVO využíva minimálne zaťažujúce neinvazívne vyšetrovacie metódy medicínskeho zobrazovania umožňujúce získavať informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

1.Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov na tomto pracovisku

Spoločnosť:    Vivamed s.r.o.
Sídlo:              Novozámocká cesta 3862/2, Komárno 945 01
ICO:                35 958 987

Pracovisko:     Areál Fakultnej nemocnice J.A. Reimana, Odd. nukleárnej medicíny, Holého 14, 081 81, Prešov

 

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby


Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk 

+421908148822

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje dotknutých osôb v kontexte svojich aktivít v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie, evidencie pacientov, zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava a výdaj liekov.

 

4.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pacientov na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1.  písm. c) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda na účely splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to najmä v súlade s nasledujúcimi zákonmi

 1. zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. nariadením EÚ o ochrane osobných údajov článok 6 ods. 1, písm. c) a článku 9, ods. 2, písm. h),
 3. zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 8. zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

5.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

 • Vivamed s.r.o., Žiadanka na vyšetrenie
 • Pacient: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, krajina, telefón, r.č., výška, váha, poisťovňa

 

6 Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od odosielajúceho lekára a od vás ako dotknutej osoby.

 

7.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní, zdravotnej poisťovni), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom. Osobné údaje, ktoré vyprodukujeme v rámci diagnostického vyšetrenia poskytujeme nasledujúcim subjektom:

 1. vám ako dotknutej osobe,
 2. odosielajúcemu lekárovi.

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

8.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi, Žiadanky o vyšetrenie sa archivujú podľa interných predpisov pracoviska po dobu 10 rokov a natrvalo tvoria elektronickú prílohu výsledku vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia je súčasťou zdravotnej dokumentácie pracoviska, ktorá sa archivuje podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

  

9.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa, a sprostredkovateľov zabezpečujúcich servis systémov na spracúvanie údajov.

 

10.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

11.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

12.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia;
 • na prenositeľnosť osobných údajov;
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
 • na to, aby sa na neho/ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

13.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

14.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním FTPS zabezpečeného prenosu citlivých informácií.

 

15.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

 

16.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/Zodpovedná osoba, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.  

Vážení pacienti,

Radi by sme Vás upozornili, že v mesiaci JÚL pracujeme v obmedzenom režime z dôvodu rekonštrukcie pracoviska a výmeny stroja.

 Radi Vás znova privítame na vynovenom pracovisku
po 26.7.2024.

 Za pochopenie ďakujeme.

 Tím VIVAMED