INFORMÁCIE PRE LEKÁROV

Scintigrafické vyšetrenie

V prípade záujmu o scintigrafické vyšetrenie Vašich pacientov je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 • dvojmo vypísať Žiadanku o vyšetrenie rádiofarmakom, (vzor žiadanky nájdete v sekcii Dokumenty). Žiadanka sa dá vypísať aj on-line (v tomto prípade je ale nutné kópiu vytlačiť, opečiatkovať a dať pacientovi, aby ju doniesol na vyšetrenie). Okrem všetkých potrebných údajov uveďte aj telefónny kontakt na pacienta, Váš telefónny kontakt, či e-mailovú adresu, skracuje to dobu objednania, ev. expedície výsledkov.
 • pacienta s vyplnenou žiadankou (alebo len vyplnenú žiadanku) odošlite na naše pracovisko, kde bude objednaný, ev. poučený o ďalšom postupe vyšetrenia,
 • v prípade akútneho vyšetrenia sú tieto realizovateľné po telefonickej konzultácii s lekárom pracoviska do niekoľko hodín,
 • kontraindikácie pri vyšetreniach nukleárnej medicíny takmer nie sú, všeobecne len gravidita a laktácia, vyšetrujeme všetky vekové kategórie pacientov,
 • dĺžka trvania samotného vyšetrenia je individuálna a závisí od druhu vyšetrenia,
 • v prípade, že pacient sa na vyšetrenie v stanovenom termíne nemôže dostaviť, žiadame Vás o telefonické zrušenie vyšetrenia v dostatočnom predstihu, cca 1 – 2 dni pred plánovaným vyšetrením. Ev. Vás žiadame,aby ste o tomto poučili Vašeho pacienta, aby tak urobil. Pre každého pacienta sú rádiofarmaka pripravované individuálne a ich nevyužitie znamená znehodnotenie pripravovanej dávky, ktorá by mohla by využitá pre iného pacienta.
 • vyšetrenia sú neinvazívne
 • všeobecným pravidlom vyšetrení v nukleárnej medicíne je zvýšený prísun tekutín, najmä po vyšetrení.

VYŠETRENIA

Vyšetrenia srdca

Princíp vyšetrenia:

Po intravenóznom podaní rádiofarmaka dochádza k jeho vychytávaniu bunkami myokardu. Vychytávanie je v čase aplikácie priamo úmerné perfúzii v danej oblasti myokardu. K hromadeniu rádiofarmaka nedochádza v nekrotických, alebo jazvovitých oblastiach myokardu.V ischemických oblastiach je akumulácia znížená. Vyšetrenie prebieha dvojfázovo, najprv sa realizuje záťažová a následne pokojová fáza. Ich porovnaním sa vyhodnocuje prítomnosť reverzibilných alebo fixovaných defektov akumulácie rádiofarmaka. Tieto zodpovedajú ischemickým,alebo nekrotickým ložiskám v myokarde, prípadne poinfarktovým jazvám.

Indikácie:

 • určenie rozsahu a lokalizácie ischémie myokardu
 • zistenie poinfarktovej jazvy myokardu
 • nejasné nálezy pri kľudovom a pozáťažovom EKG
 • dif. dg. bolesti na hrudníku
 • zhodnotenie efektu liečby – trombolytickej, PTCA, CABG

Príprava pacienta: 

 • ráno v deň vyšetrenia nalačno
 • diabetický pacient ľahké raňajky
 • 24 hod. pred vyšetrením vysadiť antiischemickú liečbu
 • 48 hod. pred vyšetrením vysadiť betablokátory, nitráty, blokátory Ca kanálov

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 4 hodiny ( z toho prestávka medzi vyšetreniami 3 hodiny, pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny )

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – tetrofosmín

Metodika vyšetrenia: 

Vyšetrenie začíname záťažovým testom (bicyklová ergometria), alebo farmkologickou záťažou, v spolupráci s kardiológom.

Záťažový test sa vykonávaná bicyklovým ergometrom, kde je pacient počas celej doby monitorovaný pod dohľadom kardiológa. Záťaž je vykonávaná do dosiahnutia stanoveného maxima podľa veku a pohlavia. Po dosiahnutí tohto maxima je pacientovi vnútrožilovo aplikované rádiofarmakum.

Kontraindikáciou záťažových testov sú akútny koronárny syndróm, akútna pľúcna embólia,ortopedické problémy, bolesti chrbtice, vyšší vek, nespolupráca pacienta a srdcové arytmie.

Na farmakologickú záťaž sa používajú látky s priamym vazodilatačným účinkom. (Rapiscan, Dypiridamol, Adenosín, alebo Doputamín) Táto látka sa aplikuje pomaly cca 4 minúty. Po ukončení aplikácie sa podá rádiofarmakum. Pacient je po celý čas monitorovaný.

Po prevedení záťaže a aplikácii rádiofarmaka si pacient ľahne na chrbát na stôl gamakamery a pripojíme ho zvodmi k EKG. Pomocou metodiky gated SPECT (s EKG synchronizovaná tomografická nahrávka) je mu vyšetrená oblasť myokardu. Nahrávka trvá cca 15-20 minút a odráža stav krvného prietoku myokardu na vrchole záťaže. Po jej ukončení sa realizuje nahrávka v polohe na bruchu,kvôli vylúčeniu artefaktov.

Po 3 hodinách od prvej aplikácie sa podá druhá dávka rádiofarmaka a po 60 minútach sa nahráva záznam opäť gated metódou SPECT – pokojová štúdia, ktorá trvá  cca 15- 20 minút.

Princíp vyšetrenia:

Zobrazenie dutín srdca pomocou cirkulácie značenými autológnymi erytrocytmi v krvnom obehu. Kvantifikácia záznamu umožňuje stanoviť ejekčnú frakciu ľavej komory, ejekčnú frakciu pravej komory.

Indikácie:

 • zisťovanie kardiotoxicity cytostatík u onkologických pacientov
 • kardiomyopatie

Príprava pacienta:

 • žiadna

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 45 minút

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – ERY (Technéciom značené autológne erytrocyty)

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Po odobratí krvi pacientovi sa označia erytrocyty pomocou 99mTc a krv sa aplikuje naspäť. Po cca 10 minútach si pacient ľahne na stôl gamakamery a detektor gamakamery sa nastaví do polohy ĽPŠ a spustí sa gated statická nahrávka s pomocou EKG. Tá trvá cca 10 minút.

Princíp vyšetrenia:

Srdcová amyloidóza je skupina chorôb, ktorých spoločným znakom je extracelulárne ukladanie amyloidu do myokardu – nerozpustné patologické bielkoviny. Môže viesť ku klinickému syndrómu angíny pectoris, v niektorých prípadoch k infarktu myokardu.

Indikácie:

 • diagnostika srdcovej amyloidózy 

Príprava pacienta:

 • žiadna

 Trvanie vyšetrenia:

 • cca 4 hodiny. Prvé fázy vyšetrenia sa robia ihneď po aplikácii rádiofarmaka (cca 10 minút) a druhá fáza sa vyšetruje po cca 3,5 hodinách, pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny.

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – hydroxymetylén- difosfonát (oxidronát)

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa v polohe na chrbte vnútrožilovo aplikuje rádiofarmakum. Počas cca 10 minútového snímania sa posudzuje prekrvenie patologického procesu. Po aplikácii pacient čaká 3,5 hodiny na vychytanie rádiofarmaka v srdci. Technikom je informovaný o čase ďalšieho snímania. Pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny. Pred druhým snímaním sa vymočí a zbaví všetkých kovových predmetov. Táto časť trvá cca 20 minút. Pri zvýšení senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT.

Vyšetrenia pľúc

Princíp:

Vnútrožilovo aplikované rádiofarmakum sa zachytí v kapilárnom riečišti dobre perfundovaného pľúcneho parenchýmu, zatiaľ čo do neperfundovaného sa nedostane. To sa na scintigrame pľúc zobrazí ako oblasť s výpadom rádioaktivity. Tento defekt perfúzie má často tvar segmentálneho výpadu. Ide o zobrazenie distribúcie pľúcnej kapilárnej perfúzie a detekciu poruch prietoku krvi pľúcnym riečiskom.

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – makroagregát sérového albumínu

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Princíp:

Zobrazenie distribúcie pľúcnej alveolárnej ventilácie a detekcia porúch pľúcnej ventilácie. Rádiofarmakum ( plyn ) je zo špeciálneho zariadenia pacientom vdychované v uzavretom systéme cez inhalačnú masku ústami,alebo nosom.

Rádiofarmakum:

 • 81mKr

Spôsob aplikácie:

 • inhalačne

Defekt perfúzie bez poruchy ventilácie je typický pre pľúcnu embóliu, defekt perfúzie so súčasnou poruchou ventilácie nesvedčí pre pľúcnu embóliu.

Indikácie:

 • diagnostika pľúcnej embólie
 • monitorovanie efektu terapie pľúcnej embólie
 • dg. dyspnoe
 • posúdenie stavu pľúcnej perfúzie u bronchopulmonálnych chorôb

Kontraindikácie:

 • pravo – ľavý skrat
 • závažná pľúcna hypertenzia
 • závažná dýchavica

Príprava pacienta:

 • žiadna

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 15 – 30 minút

Metodika vyšetrenia:

Obe vyšetrenia sa na našom pracovisku robia naraz. Po vnútrožilovej  aplikácii rádiofarmaka v leže sa pacientovi na ústa pripevní maska na inhaláciu plynu. Prevedie  sa 8 statických snímaní. Senzitivita a špecifickosť vyšetrenia sa zvyšuje metódou SPECT.

Vyšetrenia CNS

Princíp:

Účinná látka rádiofarmaka, joflupan, je analóg kokaínu, ktorý sa viaže na prenášač dopamínu a ktorý sa nachádza na presynaptických nervových zakončeniach. Hodnotí sa intenzita a symetria vychytávania rádiofarmaka v nc. caudatus a putamen.

Indikácie:

 • odlíšenie Parkinsonovej choroby a ochorení skupiny Parkinson plus syndrómu (tu je patologický nález na scintigrame) od iných foriem parkinsonových syndrómov a esenciálneho tremoru

Príprava pacienta:

 • 24 hodín pred vyšetrením vysadiť antiparkinsoniká
 • 1 hodinu pred vyšetrením užije 1 tbl. Chorigenu, na blokádu štítnej žľazy (dostane ho od nás)

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 3,5 hodiny (čas po aplikácii rádiofarmaka a samotným snímaním je 3 hodiny, pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny)

Rádiofarmakum:

 • 123I – joflupan (DaTSCAN)

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa vnútožilovo aplikuje rádiofarmakum. Cca 3 hodiny po aplikácii ho uložíme na stôl gamakamery na chrbát a pomocou fixačného zariadenia sa mu zafixuje hlava, aby sa znížilo riziko pohybu. Pomocou metodiky SPECT sa prevedie vyšetrenie, ktorá trvá cca 30 minút.

Princíp:

Vyšetrenie postsynaptických receptorov D2 môže byť prínosné k dif. dg. medzi idiopatickou parkinsonovou chorobou a multisystémovou atrofiou, ev. progresívnou supranukleárnou paralýzou. Odlíšenie demencie s Lewyho teliesok od ostatných demencii. 

Príprava pacienta:

 • 24 hodín pred vyšetrením vysadiť antiparkinsoniká
 • 1 hodinu pred vyšetrením užije 1 tbl. Chorigenu, na blokádu štítnej žľazy (dostane ho od nás)

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 2,5 hodiny (čas po aplikácii rádiofarmaka a samotným snímaním je 2 hodiny, pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny)

Rádiofarmakum:

 • 123I – IBZM

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa vnútožilovo aplikuje rádiofarmakum. Cca 2 hodiny po aplikácii ho uložíme na stôl gamakamery na chrbát a pomocou fixačného zariadenia sa mu zafixuje hlava, aby sa znížilo riziko pohybu. Pomocou metodiky SPECT sa prevedie vyšetrenie, ktorá trvá cca 30 minút.

Vyšetrenie kostí

Princíp:

Zobrazenie včasných zmien v metabolizme kostného tkaniva. Rádiofarmakum sa vo zvýšenej miere kumuluje v miestach so zvýšeným kostným metabolizmom,v zníženej miere sa hromadí v osteolytických ložiskách. Vyšetrenie je vysoko senzitívne, avšak málo špecifické a nemôže vždy rozlíšiť príčinu metabolických zmien v kostiach. Rovnako sa môže zobraziť fraktúra, degeneratívne ložisko, alebo metastáza.

Scintigraficky sa však zobrazí metabolicky aktívny kostný proces už o niekoľko mesiacov skôr, ako pri rtg, čo má význam najmä pri diagnostikovaní kostných metastáz.

Indikácie:

 • dg. benígnych a malígnych kostných nádorov
 • sledovanie kostných metastáz v časových intervaloch
 • detekcia traumatických kostných zmien
 • diagnostika osteomyelitíd
 • diagnostika M.Perthes
 • diagnostika degeneratívnych zmien kĺbov
 • sledovanie pooperačných stavov u endoprotéz
 • diagnostika podozrení na bionekrózu, sakroilitídu …

Príprava pacienta:

 • žiadna
 • zvýšený prísun tekutín

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 2,5 – 5 hodín. Prvé fázy vyšetrenia sa robia ihneď po aplikácii rádiofarmaka (cca 10 minút) a kostná fáza sa vyšetruje po cca 2 – 4 hodinách (časový faktor je závislý od veku a váhy pacienta), pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny. Druhá nahrávka trvá cca 20 minút.

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – hydroxymetylén- difosfonát (oxidronát)

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa v polohe na chrbte vnútrožilovo aplikuje rádiofarmakum. Počas cca 10 minútového snímania sa posudzuje prekrvenie patologického procesu. Po aplikácii pacient čaká 2 – 4 hodiny na vychytanie rádiofarmaka v kostných štruktúrach. Technikom je informovaný o čase ďalšieho snímania. Pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny. Pred druhým snímaním sa vymočí a zbaví všetkých kovových predmetov. Táto časť trvá cca 20 minút. Pri zvýšení senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT.

Vyšetrenie lymfatických uzlín

Princíp:

Rádiofarmakum sa po aplikácii intradermálne do medziprstového priestoru dorza končatín vychytáva lymfatickými cievami a transportuje sa do spádových lymfatických uzlín.

Indikácie:

 • dg. opuchov končatín
 • rýchlosť a intenzita lymfodrenáže

Príprava pacienta:

 • žiadna

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 90 minút

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – koloid

Spôsob aplikácie:

 • do interstícia vpichmi do medziprstových priestorov

Metodika vyšetrenia:

Vyšetrenie má 2 časti. V prvej časti si pacient ľahne na chrbát a podkožne do dorza končatín sa mu aplikuje rádiofarmakum. Po aplikácii sa mu zameriame prístrojom na spádovú oblasť (panva, podpazušie) a dynamickou štúdiou sledujeme prienik rádiofarmaka do tejto oblasti. Táto časť trvá cca 30 minút. Po jej ukončení poltelovou nahrávkou odsledujeme tento transport. Následne na to pacienta necháme pocvičiť, ev. zaťažiť končatiny chôdzou. Po cca 30 minútach záťaže si pacient opäť ľahne na chrbát a snímaním skontrolujeme, ako sa zmenil transport rádiofarmaka v končatinách.

Vyšetrenie dopĺňame výpočtom akumulácie rádiofarmaka v regionálnych uzlinách, t.j. percentuálnym stanovením množstva rádiofarmaka na konci oboch snímaní.

Princíp:

Sentinelova lymfatická uzlina je prvá spádová uzlina, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z tumoru. Cieľom tejto metódy je určiť počet a lokalizáciu týchto uzlín. Následne sa vykoná operácia a ich histológizácia. Ak sentinelova lymfatická uzlina neobsahuje metastatické bunky, ďalšie LU v povodí ich nemajú tiež. Vyšetrenie sa využíva hlavne pri malígnom melanóme a karcinóme prsníka. Využíva sa aj pri karcinóme kŕčka maternice.

Sentinelova lymfatická uzlina sa preukazuje peroperačne pomocou špeciálnej sondy, preto na prevedenie tohto vyšetrenia je podmienkou vlastníctvo tejto sondy pri operácii.

Indikácia:

 • detekcia sentinelovej uzliny peroperačne

Príprava pacienta:

 • žiadna, v prípade, že pacient bude operovaný v ten deň, tak nalačno

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 2,5 hod. Prvá fáza vyšetrenia sa robí ihneď po aplikácii rádiofarmaka a druhá fáza značenia sa realizuje po cca 2 hodinách, pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny.

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – koloid

Spôsob aplikácie:

 • intradermálne, periareolárne

Metodika vyšetrenia:

Rádiofarmakum sa aplikuje pacientovi v leže intrakutánne niekoľkými vpichmi do okolia jazvy pri malígnom melanóme, alebo periareolárne – pri tumore prsníka. Snímanie sa zahajuje ihneď po aplikácii dynamickou nahrávkou na oblasť spádových uzlín za účelom zobrazenia lymfatickej drenáže. Trvá to cca 15 minút. Za 2 hodiny po aplikácii sa zobrazujú neskoré statické nahrávky v rôznych projekciách. Po lokalizácii sentinelovej uzliny sa označí toto miesto na pokožku pacienta v 2 projekciách. Táto časť vyšetrenia trvá cca 15 minút.

Operácia sa realizuje obvykle na nasledujúci deň pomocou gamasondy, ktorá na základe impulzov a zvukového signálu určí ložisko zvýšenej kumulácie rádiofarmaka.

Vyšetrenia obličiek

Princíp:

Pomocou rádiofarmaka sa posudzujú odtokové parametre obličiek, pomocou počítača sa vypočíta separovaná funkcia obličiek (podiel pravej a ľavej obličky na celkovej funkcii) a hodnota celkovej GF. Sleduje sa kinetika a distribúcia rádiofarmaka v parenchýme obličiek, jeho intrarenálny transport, vylučovanie do kalichovopánvičkového systému a jeho odtok do ureterov a močového mechúra.

Indikácie:

 • posúdenie funkcie obličiek
 • podozrenie na poškodenie obličiek a poruchy ich odtoku

Príprava pacienta:

 • 30 minút pred vyšetrením vypije cca 0,5 l. tekutiny
 • deň pred vyšetrením vysadiť diuretiká
 • pred vyšetrením vymočiť

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 30 minút

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – dietyltriaminopentaoctová kyselina
 • 99mTc – merkaptoacetyltriglycín

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika:

Pacientovi sa vnútrožilne v polohe na chrbte aplikuje rádiofarmakum. Ihneď po aplikácii sa spúšťa dynamický záznam, ktorý trvá 30 minút.

Princíp:

Vnútrožilovou aplikáciou furosemidu počas dynamickej scintigrafie obličiek sa sleduje odozva oličiek na jeho podanie . Pri neobštrukčnej hydronefróze dôjde po podaní furosemidu (diuretika) k odtoku retinovaného moču a k poklesu renografickej krivky.

Indikácie:

 • dg. obštrukčnej a neobštrukčnej hydronefrózy

Metodika vyšetrenia:

Vyšetrenie sa dá realizovať v náväznosti na dynamickú scintigrafiu obličiek, kedy sa pri vizualizácii obštrukcie obličky podá vnútrožilovo diuretikum v cca 20 minúte vyšetrenia a sleduje sa cca 10 minút efekt podania tohto diuretika.

Princíp:

ACE inhibítor vyvolá u obličiek s hemodynamicky významnou stenózou a.renalis pokles glomerulárnej filtrácie a súčasne aj funkcie. To sa prejaví na dynamickej scintigrafii obličiek – najmä oploštením funkčného segmentu a oneskorením vrcholením krivky postihnutej obličky, v parenchýme je prítomný predĺžený tranzit.

Indikácie:

 • podozrenie na renovaskulárnu hypertenziu pri stenóze a.renalis
 • začiatok hypertenzie do 30 rokov, alebo po 55 roku
 • diastolický tlak vyšší ako 130mm/Hg
 • hypertenzia rezistentná na terapiu
 • abdominálna šelest

Príprava pacienta:

 • vysadiť diuretiká a ACE inhibítory 3 – 7 dni pred vyšetrením
 • 30 minút pred vyšetrením vypiť cca 0,5 l. tekutín
 • pred samotným vyšetrením vymočiť

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 1,5 hodiny

Metodika vyšetrenia:

Vyšetrenie začíname podaním kaptoprilu v tabletkovej forme. Pred podaním zmeriame tlak pacienta. Po podaní tabletky tlak monitorujeme v cca 20 minútových intervaloch. Po 60 minútach od kaptoprilu pacienta uložíme na stôl gamakamery a ďalší postup je identický ako pri dynamickej scintigrafii obličiek. V prípade patologického nálezu si pacienta objednáme na vyšetrenie bez podania kaptoprilu. Toto kontrolné vyšetrenie sa dá realizovať najskôr za 10 dní.

Princíp:

Rádiofarmakum sa vychytáva v bunkách proximálnych tubulov obličiek a závislosti od ich funkčného stavu sa tam fixuje na istý čas. Toto nám umožňuje zobraziť funkčný parenchým obličiek, posúdiť lokalizáciu, tvar a veľkosť obličiek, vypočítať separovanú funkciu a detekovať lézie.

Indikácie:

 • diagnostika solitárnej obličky
 • tvarové anomálie obličiek
 • abnormálne uloženie obličky, vrátane rén migrans
 • pyelonefritída – dôkaz kôrovej lézie ( najmä u detí )
 • ložiskové procesy – cysty, nádory

Príprava pacienta:

 • žiadna

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 2,5 hodiny. Po vnútrožilovej aplikácii rádiofarmaka, ktorá prebieha bez snímania sa vyšetruje po cca 2 hodinách (časový faktor je závislý od veku a váhy pacienta), pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny.

Rádiofarmakum:

 • 99mTcdimerkaptojantárová kyselina

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Rádiofarmakum sa podá vnútrožilovo a vyšeruje sa cca po 2 hodinách od podania. Pacient si ľahne na chrbát a realizujeme 6 statických snímaní v rôznych uhloch gamakamery. Pri zvýšení senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT. Snímanie trvá cca 20 minút.  

Vyšetrenia endokrinného systému

Princíp:

Rádiofarmakum je vychytávané v tyreoidálnom tkanive a miera jeho akumulácie je úmerná jeho funkčnému stavu. Posudzuje sa tvar, lokalizácia, detekujú sa ložiská – studené uzly (cysty, nádory) a horúce uzly (hyperfunkčné tkanivo)

Indikácie:

 • hyperthyreóza
 • tyroitída
 • určenie veľkosti, tvaru, uloženia štítnej žľazy
 • detekcia uzlov

Príprava pacienta:

 • vylúčiť medikáciu ovplyvňujúcu funkciu štítnej žľazy
 • minimálne 3 dni pred vyšetrením thyreostatiká
 • minimálne 1 mesiac pred vyšetrením thyreoideálne hormóny
 • minimálne 3 mesiace pred vyšetrením jódové preparáty, vrátane jódových kontrastných dávok používaných pri rtg. Vyšetreniach

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 20 minút

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – pertechnetát

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa vnútrožilne aplikuje v sede rádiofarmakum. Potom necháme cca 15 minút vstrebávať v parenchýme štítnej žľazy. Po uplynutí tohto času pacienta uložíme na chrbát a gamakameru nastavíme na oblasť krku. Pri zvýšení senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT.   

Princíp:

Rádiofarmakum sa vychytáva v patologickom tkanive prištítnych teliesok (adenóm,alebo hyperplázia prištítnych teliesok). Súčasne dochádza k zobrazeniu štítnej žľazy, z ktorej sa však rádiofarmakum vyplavuje rýchlejšie na rozdiel od patologického prištítneho telieska.

Indikácie:

 • podozrenie na adenóm, či hyperpláziu prištítneho telieska
 • podozrenie na ektopicky uložené prištítne teliesko
 • dg. zvýšených hodnôt PTH

Príprava pacienta:

 • identická, ako pri vyšetrení štítnej žľazy

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 3 hodiny

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – tetrofosmín
 • 99mTc – methoxy-isobutyl-isonitril

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pre presnejšiu diagnostiku sa vyšetrenie začína vyšetrením štítnej žľazy. Po jeho ukončení sa pacientovi podá chlorigen a čaká sa cca 1 hodinu. Účinok chlorigenu si skontrolujeme pod gamakamerou tak, že uložíme pacienta do rovnakej polohy, ako pri vyšetrení štítnej žlazy. Efekt by sa mal prejaviť tak, že na snímke nevidíme tkanivo štítnej žľazy. Ak je tkanivo viditeľné, musíme vo vyšetrení pokračovať iný deň. Ak tkanivo nevidíme, pokračujeme podaním druhého rádiofarmaka na vyšetrenie prištítnych teliesok. Prvé snímanie realizujeme za cca 15 minút od podania, opäť v identickej polohe ako pri vyšetrení štítnej žľazy. Snímanie trvá 5 minút. Druhé snímanie realizujeme za podobných podmienok o cca 2 hodiny. K hodnoteniu používame princíp subtrakčnej scintigrafie a pre zvýšenie senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT.   

Vyšetrenia GITu

Princíp:

Ide o funkčné a morfologické vyšetrenie slinných žliaz a ich schopnosť vychytávať rádiofarmakum. Hodnotí sa intenzita, rýchlosť a symetria kumulácie rádiofarmaka slinnými žľazami a ich reakcia na salivačný podnet. 

Indikácie:

 • Sjogrenov syndróm
 • zápaly
 • abcesy
 • cysty
 • lymfatická infiltrácia

Príprava pacienta:

 • na vyšetrenie si pacient donesie citrón
 • 1 hod pred vyšetrením nejesť, nepiť, nežuť žuvačku

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 40 minút

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – pertechnetát

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa aplikuje rádiofarmakum vnútrožilovo v polohe na chrbte. Ihneď po aplikácii spúšťame dynamickú štúdiu so zameraním na oblasť hlavy. V polovici vyšetrenia sa perorálne podá salivačný podnet (citrónová šťava pomocou hadičky, alebo striekačky).

Princíp:

Po vnútrožilovom podaní rádiofarmaka sledujeme jeho vychytávanie hepatocytmi, vylučovanie do žlčových ciest a jeho prechod do duodena. Vyšetrenie umožňuje neinvazívnym spôsobom hodnotiť najmä hepatocelulárnu funkciu, priechodnosť žlčových ciest a funkciu žlčníka.

Indikácie:

 • funkčné poruchy motility žlčníka a žlčových ciest
 • akútnej cholecystitídy
 • dg.cholestázy
 • dg.novorodeneckých ikterov
 • dysfunkcia Oddiho zvierača

Príprava pacienta:

 • nalačno
 • so sebou si donesie 50 g. čokolády, alebo tekutý syr v črievku
 • v deň vyšetrenia vysadiť lieky ovplyvňujúce motilitu žlčníka

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 2 – 3 hodiny

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – kyselina trimetyliminodioctová

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacient si ľahne na chrbát na stôl gamakamery a vnútrožilovo sa mu podá rádiofarmakum. Ihneď po aplikácii sa začína dynamická štúdia zameraná na brucho pacienta, trvajúca cca 60 minút.  Akonáhle sa začne zobrazovať žlčník (približne v 30 minúte vyšetrenia) pacientovi podáme prinesenú čokoládu. Po skončení štúdie pacientovi spravíme 2 minútovú statickú snímku. Potom podľa potreby túto statickú snímku opakujeme približne v hodinových časových odstupoch. V pauzách medzi snímkovaním môže pacient jesť.

Princíp:

Rádiofarmakum je po aplikácii vychytávané Kupferovými bunkami v pečeni a vzhľadom na prítomnosť fagocytárnych retikuloendoteliálnych buniek v slezine sa vychytáva aj v nej. Distribúcia rádiofarmaka v parenchýme pečene a sleziny je úmerná fagocytárnej schopnosti RES.

Indikácie:

 • ložiská v pečeni
 • cirhóza

Príprava pacienta:

 • žiadna

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 40 minút

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – koloid

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa aplikuje vnútrožilovo rádiofarmakum buď pod gamakamerou (ihneď po aplikácii sa spúšťa dynamická štúdia), alebo v sede. Samotné vyšetrenie začína 20 minút po aplikácii. Snímkujeme 6 základných projekcii. Pre zvýšenie senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT.   

Princíp:

Po vnútrožilovej aplikácii in vitro 99mTc značených autológnych erytrocytov dochádza k ich vychytávaniu v kavernóznom hemangiome pečene. To sa na scintigrame prejaví ako sýta akumulácia rádiofarmaka.

Indikácia:

 • dg. hemangiómu pečene

Príprava pacienta:

 • nalačno

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 1,5 hodiny

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – značené autológne erytrocyty

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa zavedie vnútrožilovo kanyla a aplikuje sa mu kit HDP. Cca za 20 min sa mu odoberie do striekačky 20 ml krvi a do tejto krvi pridáme farmakum 99mTc. Za občasného premiešania cca za 10 minút krv vrátime pacientovi. Samotné vyšetrenie začína najskôr za 45 minút. Pacient si ľahne na stôl gamakamery a zhotovujeme 6 základných statických snímok a pre zvýšenie senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT.  Táto časť trvá 20 minút.

Princíp:

Meckelov divertikul v 20% obsahuje funkčnú ektopickú žalúdočnú sliznicu, ktorá vychytáva rádiofarmakum.

Indikácie:

 • podozrenie na krvacajúci Meckelov divertikul
 • dg.podozrenie na ektopickú žalúdočnú sliznicu

Príprava pacienta:

 • nalačno

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 60 minút

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – pertechnetát

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacient si ľahne na stôl gamakamery a vnútrožilovo mu aplikujeme rádiofarmakum. Ihneď po ukončení aplikácie sa spúšťa dynamické snímanie a pozorne sa sleduje, či sa v oblasti brucha neobjaví sýte hromadenie rádiofarmaka svedčiace pre pozitivitu. Snímanie trvá cca 60 minút.  pre zvýšenie senzitivity a špecificity vyšetrenia sa Princípdopĺňa cielené SPECT.

Princíp:

Rádiofarmakum sa primieša do stravy a per os sa podá pacientovi. Sledujeme motilitu a vyprázdňovaciu schopnosť žalúdka.

Indikácia:

 • funkčné poruchy žalúdka

Príprava pacienta:

 • nalačno
 • vysadiť lieky podporujúce funkčnosť žalúdka
 • strava (rizoto)

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 1,5 hodiny

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – koloid

Spôsob aplikácie:

 • perorálne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi do prinesenej stravy primiešame rádiofarmakum. Po jeho zjedení si pacient ľahne na stôl gamakamery a prístroj zameriame na oblasť brucha. Spúšťame dynamickú štúdiu, ktorá trvá cca 60 minút a sledujeme žalúdočnú aktivitu. Po skončení štúdie pacientovi spravíme 2 minútovú statickú snímku. Potom podľa potreby túto statickú snímku opakujeme približne v hodinových časových odstupoch. V pauzách medzi snímkovaním nemôže pacient jesť, prijíma len tekutiny.

Princíp:

Po vnútrožilovej aplikácii in vitro 99mTc značených autológnych erytrocytov dochádza k ich vychytávaniu v mieste krvácania. To sa na scintigrame prejaví ako sýta akumulácia rádiofarmaka. Ideálne je prítomnosť krvi v stolici v deň vyšetrenia.

Indikácia:

 • dôkaz a určenie miesta krvácania, najmä v strednej a dolnej časti GITu – polypy, divertikuly

Príprava pacienta:

 • žiadna

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 60 minút,v ojedinelých prípadoch aj na druhý deň (už len snímanie)

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – značené autológne erytrocyty

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa zavedie vnútrožilovo kanyla a aplikuje sa mu kit HDP. Cca za 20 min sa mu odoberie do striekačky 20 ml krvi a do tejto krvi pridáme farmakum 99mTc. Za občasného premiešania cca za 10 minút krv vrátime pacientovi. Pacient si ľahne na stôl gamakamery a krv mu pomaly aplikujeme. Spúšťame dynamickú štúdiu,ktorá trvá 60 minút. Po skončení štúdie pacientovi spravíme 2 minútovú statickú snímku. Potom podľa potreby túto statickú snímku opakujeme približne v hodinových časových odstupoch, v ojedinelých prípadoch aj na druhy deň.

Vyšetrenia nádorov

Princíp:

Vyšetrenie slúži k zobrazeniu tkaniva s expanziou somatostatinových receptorov,predovšetkým tumorov neuroendokrinného pôvodu. Rádiofarmakum, ako analóg somatostatínu sa viaže na somatostatínové receptory.

Indikácie:

 • neuroendokrinné nádory
 • karcinoid
 • paraganglióm

Príprava pacienta:

 • deň pred podaním rádiofarmaka tekutá strava
 • nalačno
 • strava so sebou

Trvanie vyšetrenia:

 • cca 4 hodiny. Po vnútrožilovej aplikácii rádiofarmaka, ktorá prebieha bez snímania sa vyšetruje po cca 1 hodine, Druhé vyšetrenie je za 3 hodiny od aplikácie, pacient tento čas nemusí tráviť na pracovisku nukleárnej medicíny. Snímanie sa opakuje aj po 24 hodinách.

Rádiofarmakum:

 • 99mTc – tektrotyd

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa aplikuje rádiofarmakum a prvé snímanie realizujeme cca za 60 minút od aplikácie. Pacient si ľahne na stôl gamakamery a prevedieme celotelové snímanie. Toto identicky opakujeme aj po 3 hodinách od aplikácie. Pre zvýšenie senzitivity a špecificity vyšetrenia sa dopĺňa cielené SPECT. Po 24 hodinách od aplikácie spravíme statické snímky na oblasť hrudníka a brucha.

Princíp:

Rádiofarmakum, ako analóg noradrenalínu, sa akumuluje v katecholamínových sekrečných granulách neuroendokrinných tkanív.

Indikácie:

 • feochromocytóm
 • neuroblastóm
 • karcinoid
 • medulárny karcinóm štítnej žľazy
 • gastrinóm
 • inzulinom
 • glukagonóm
 • vipóm
 • hyperplázia drene nadobličiek

Príprava pacienta:

 • 2 dni pred aplikáciou, v deň aplikácie a 3 dni po aplikácii blokáda štítnej žľazy chlorigenom
 • prerušenie liečby tricyklickými antidepresívami, niektoré antihypertezíva a kardiovaskulárne lieky, sympatikomimetiká

Trvanie vyšetrenia:

 • ide o 2 dňové vyšetrenie

Rádiofarmakum:

 • 123I – metajodbenzylguanidin

Spôsob aplikácie:

 • intravenózne

Metodika vyšetrenia:

Pacientovi sa vnútrožilovo aplikuje rádiofarmakum a prvé snímanie realizujeme po 4 hodinách od aplikácie. Pacient si ľahne na stôl gamakamery a spravíme celotelové snímanie. Snímanie trva cca 30 minút. Ďalšia časť vyšetrenia prebieha po 24 hodinách od aplikácie. Najprv prevedieme celotelovú snímku a následne na to cielený SPECT.  Doba snímania je cca 1,5 hodiny.

Objednanie pacienta

Objednanie pacienta na vyšetrenie je možné: zaslaním žiadanky poštou, telefonicky, e-mailom, osobne, alebo prostredníctvom online formulára. Po odoslaní formulára budeme pacienta kontaktovať pre dohodnutie termínu.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Vivamed s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) vyšetrením IN VIVO využíva minimálne zaťažujúce neinvazívne vyšetrovacie metódy medicínskeho zobrazovania umožňujúce získavať informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme.

Poskytované služby na  stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás  informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré  získavame prostredníctvom  komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

1.Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov na tomto pracovisku

Spoločnosť:    Vivamed s.r.o.
Sídlo:              Novozámocká cesta 3862/2, Komárno 945 01
ICO:                35 958 987

Pracovisko:     Areál Fakultnej nemocnice J.A. Reimana, Odd. nukleárnej medicíny, Holého 14, 081 81, Prešov

 

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby


Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk 

+421908148822

 

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje dotknutých osôb v kontexte svojich aktivít v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie, evidencie pacientov, zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava a výdaj liekov.

 

4.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pacientov na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1.  písm. c) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda na účely splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to najmä v súlade s nasledujúcimi zákonmi

 1. zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. nariadením EÚ o ochrane osobných údajov článok 6 ods. 1, písm. c) a článku 9, ods. 2, písm. h),
 3. zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 8. zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

5.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

 • Vivamed s.r.o., Žiadanka na vyšetrenie
 • Pacient: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, krajina, telefón, r.č., výška, váha, poisťovňa

 

6 Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od odosielajúceho lekára a od vás ako dotknutej osoby.

 

7.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní, zdravotnej poisťovni), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom. Osobné údaje, ktoré vyprodukujeme v rámci diagnostického vyšetrenia poskytujeme nasledujúcim subjektom:

 1. vám ako dotknutej osobe,
 2. odosielajúcemu lekárovi.

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií.  Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

 

8.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi, Žiadanky o vyšetrenie sa archivujú podľa interných predpisov pracoviska po dobu 10 rokov a natrvalo tvoria elektronickú prílohu výsledku vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia je súčasťou zdravotnej dokumentácie pracoviska, ktorá sa archivuje podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

  

9.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa, a sprostredkovateľov zabezpečujúcich servis systémov na spracúvanie údajov.

 

10.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

11.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

12.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
  • už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  • ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia;
 • na prenositeľnosť osobných údajov;
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
 • na to, aby sa na neho/ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;
 • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

13.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

14.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním FTPS zabezpečeného prenosu citlivých informácií.

 

15.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

 

16.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/Zodpovedná osoba, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.