VIVAMED - oddelenie nukleárnej medicíny

 • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
.
99mTc-MIBI (99mTc-Tetrofosmin) pozitívna nádorová diagnostika

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádiofarmakum 99mTc-MIBI/Tetrofosmin sa akumuluje v niektorých nádoroch v závislosti od viability nádorových buniek, čo sa využíva na ich diagnostiku a monitorovanie.

 

Rádiofarmakum  

 • 99mTc-MIBI - methoxy-isobutyl-isonitril
 • 99mTc-Tetrofosmin
 • Spôsob aplikácie - i.v.
 • Trvanie vyšetrenia - cca 30-60 minút

 

Indikácie

 • Ca štítnej žľazy (dediferencovaný, medulárny)
 • Ca prsníka
 • nádory prištítnych teliesok
 • Ca pľúc
 • iné – malígne lymfómy, nádory kostí a mäkkých tkanív (soft-tissue sarkómy)

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky

 

Pacient so sebou prinesie k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.

Akumulačný test hromadenia rádiojódu v štítnej žľaze pred liečbou rádiojódom

Princíp a priebeh vyšetrenia

Indikuje sa na posúdenie akumulačnej schopnosti zvyšku tyreoidálneho tkaniva po totálnej tyreoidektómii pred liečbou diferencovaného karcinómu štítnej žľazy rádiojódom a na výpočet terapeutickej dávky rádiojódu pri liečbe diferencovaného karcinómu štítnej žľazy. Po perorálnom podaní rádiojódu 131I sa v priebehu 24 h deteguje miera jeho vychytávania v štítnej žľaze, ktorá sa porovná s množstvom podaného rádiojódu. Miera vychytávania zvyškového tkaniva po totálnej tyreoidektómii nemá byť viac ako 5-10%.

 

Rádiofarmakum

 • 131I – natriumjodid

 

Spôsob aplikácie – perorálne vo forme roztoku

 

Trvanie vyšetrenia

Merania sa realizujú po 2, 5, 24 hod od aplikácie rádiojódu. Po 24 h sa realizuje scintigrafická nahrávka zvyškového tkaniva.

 

Indikácie

 • posúdenie pred liečbou diferencovaného karcinómu štítnej žľazy rádiojódom

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

Pacient príde nalačno. Pred vyšetrením je nutné na určité obdobie obmedziť príjem potravy (minerálne vody, morské ryby a plody mora) a liekov so zvýšeným obsahom jódu. Sem patria aj vyšetrenia s aplikáciou jódových kontrastných látok (CT).

Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT časti skeletu

Princíp a priebeh vyšetrenia

Zobrazenie distribúcie osteotropného rádiofarmaka v skelete. Osteotropné rádiofarmakum sa vo zvýšenej miere kumuluje v miestach so zvýšeným kostným metabolizmom, v zníženej miere sa hromadí v osteolytických ložiskách. Vyšetrenie má vysokú citlivosť, ale nižšiu špecifickosť. Scintigraficky nie je možné v niektorých prípadoch rozlíšiť etiológiu kostných metabolických zmien, rovnako sa môže zobraziť osteomyelitída a fraktúra alebo metastáza a degeneratívne ložisko v chrbtici. V prípade nejednoznačných ložiskových nálezov dopĺňame cielený SPECT záznam, ktorý významne zvyšuje senzitivitu a špecifickosť vyšetrenia a v mnohých prípadoch umožňuje diferenciálnu diagnostiku medzi degeneratívnymi ložiskami a metastázami. Scintigraficky sa však zobrazí metabolicky aktívny kostný proces už o niekoľko mesiacov skôr ako pri rtg vyšetrení, čo má význam najmä vo včasnej detekcii kostných mts. Rádiofarmakum (99mTc-MDP) sa podáva i.v. Takmer všetky vyšetrenia prebiehajú ako trojfázová scintigrafia na oblasť záujmu. Prvé dve fázy sa snímajú ihneď po aplikácii rádiofarmaka a trvajú do 15 min. Slúžia na posúdenie prekrvenia patologického procesu. 3. kostná fáza sa sníma 2-5 h po aplikácii. Vyšetrenie prebieha sa v ľahu na chrbte, pri niektorých doplňujúcich nahrávkach v ľahu na boku.

 

Rádiofarmakum

99mTc-MDP - metyléndifosfonát

 

Spôsob aplikácie

 • intravenózne

 

Trvanie vyšetrenia

 • prvé fázy sa vyšetrujú ihneď po aplikácii (vyšetrenie trvá asi 15 min) a kostná fáza sa vyšetruje po prestávke, cca 2-5 h po aplikácii, nahrávka trvá asi 45 minút.

 

Indikácie v onkológii

detekcia kostných metastáz pri nádoroch, ktoré metastazujú do kostí - staging (najčastejšie karcinóm prsníka, pľúc, prostaty, obličiek, močového mechúra, štítnej žľazy, hrubého čreva, gynekologické nádory)

 

 • dif dg bolestí v kostiach pri známom onkologickom ochorení
 • monitorovanie terapie nádorového ochorenia
 • diagnostika primárnych kostných nádorov a ich monitorovanie
 • dif dg rtg, CT, MRI nálezu

 

Kontraindikácie

Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne Indikovanie gamagrafického vyšetrenia nesmie byť samoúčelné. Aj keď je vyšetrenie spojené len s malou radiačnou záťažou, indikácia musí byť podložená možným diagnostickým a zdravotným prínosom pre pacienta.

 

Príprava pacienta

 • žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky
 • bezprostredne pred vyšetrením sa pacient vymočí za účelom vyprázdnenia močového mechúra
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré  môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu
Celotelová scintigrafia skeletu, trojfázová scintigrafia časti skeletu, scintigrafia skeletu lokálna, SPECT časti skeletu

Princíp a priebeh vyšetrenia

Zobrazenie distribúcie osteotropného rádiofarmaka v skelete. Osteotropné rádiofarmakum sa zabuduje do kostného metabolizmu. Vo zvýšenej miere sa vychytáva v miestach so zvýšenou metabolickou aktivitou - osteogenézou, v zníženej miere v osteolytických ložiskách. Scintigrafia skeletu zobrazí metabolicky aktívny kostný proces už o niekoľko mesiacov skôr ako pri klasickom rtg vyšetrení. Vyšetrenie má vysokú citlivosť, ale relatívne nižšiu špecifickosť, ak sa nevyužívajú metódy na detailnejšie posúdenie patologickej lézie ako sú hodnotenie I. a II. fázy a SPECT metódy. Na našom pracovisku sa u všetkých pacientov štandardne vykonáva trojfázová scintigrafia vybranej časti skeletu a celotelový záznam. Rádiofarmakum (99mTc-MDP) sa podáva intravenózne a následne sa vykoná 15 minút trvajúca nahrávka I. a II. fázy, pri ktorej posudzujeme prekrvenie patologického ložiska. Po skončení tejto časti vyšetrenia pacient čaká pokiaľ dôjde k zabudovaniu rádiofarmaka do skeletu. Môže jesť a odporúča sa vyšší príjem tekutín a vyprázdnenie moču pred záznamom III. fáz vyšetrenia. Vyšetrenie sa vykonáva 2-4 h po aplikácii a vyšetruje sa v ľahu na chrbte. U každého pacienta sa vykonáva cielená nahrávka na oblasť patologickej lézie resp. klinických ťažkostí a zároveň sa u každého pacienta vykoná celotelová scintigrafia skeletu na vylúčenie patologických zmien v ostatných častiach skeletu. Často sú potrebné doplňujúce snímky.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-MDP - metyléndifosfonát

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia – približne 60 minút.

 

Indikácie

 • osteomyelitída
 • avaskulárna nekróza
 • traumatické kostné zmeny, okultné fraktúry
 • vertebrogénny algický syndróm
 • pooperačné kontroly endoprotéz
 • rozsah a charakter postihnutia kĺbových štruktúr pri reumatických a artrotických ochoreniach
 • metabolické kostné ochorenia, m. Paget
 • syndróm týraného dieťaťa – dôkaz viacpočetných kostných fraktúr v rôznych štádiach hojenia
 • diferenciálna diagnostika nejednoznačných rtg, CT, MRI nálezov
 • diferenciálna diagnostika bolestí v kostiach
 • onkologické indikácie

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky
 • bezprostredne pred vyšetrením sa pacient vymočí za účelom vyprázdnenia močového mechúra
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu, najmä rtg, CT príp. MRI nálezy a fotodokumentáciu

 

Modifikácie scintigrafie skeletu

 

a/ Celotelová scintigrafia skeletu

Celotelové zobrazenie kostných a kĺbových štruktúr v prednej a zadnej projekciii pomocou počítačom riadeného kontinuálneho pohybu vyšetrovacieho lôžka alebo detektorov gamakamery. Výhodou gamagrafie skeletu je, že pri jedinom podaní rádiofarmaka sa zobrazí celý skelet pri jedinom vyšetrení. Gamagraficky sa zobrazí metabolicky aktívny kostný proces už o niekoľko mesiacov skôr ako pri rtg vyšetrení, čo má význam najmä vo včasnejšej detekcii kostných metastáz.


b/ Cielená lokálna scintigrafia skeletu je cielené planárne zobrazenie určitej časti skeletu so zameraním na detailnejšie zobrazenie patologickej lézie.

 

c/ SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography) časti skeletu

je tomografické zobrazenie určitej časti skeletu, možnosť rekonštrukcie v troch rovinách – transverzálnej, sagitálnej a frontálnej.

 

d/ Trojfázová scintigrafia časti skeletu

Posúdenie distribúcie rádiofarmaka vo vyšetrovanej oblasti v troch fázach: v I. blood flow fáze (angiografická, 0-120 s po aplikácii), v II. blood pool fáze (3-10 minút po aplikácii) a v III. neskorej kostnej fáze (2-4 hodiny po injekcii). Umožňuje posúdenie prekrvenia patologického ložiska, čím pomáha v diferenciálnej diagostike niektorých chorobných procesov kostí a kĺbov.

 

Dynamická scintigrafia ezofagu a detekcia gastroezofageálneho refluxu

Princíp a priebeh vyšetrenia

Po perorálnom podaní stravy označenej rádiofarmakom 99mTc-MAA (99mTc-makroagregát albumínu), 99mTc-nanocoll (99mTc-koloid) hodnotíme poruchu motility, prípadnú retenciu a prítomnosť gastroezofageálneho refluxu.

 

Trvanie vyšetrenia

30-60 minút.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-NANOCOLL –koloid označený technéciom-99m
 • 99mTc-MAA - 99mTc-makroagregát albumínu

 

Spôsob aplikácie

Pacient po uložení na vyšetrovacie lôžko má nastavený detektor na oblasť celého ezofagu a žalúdka. Pred samotnou detekciou si vyskúša prehltnúť rovnako veľké sústo potravy ako bude podané s rádioaktívne označeným indikátorom. Pred prehltnutím označeného sústa sa zaháji rýchly dynamický záznam (0,5s/obrázok) pomocou gamakamery a následne pacient prehltne aktívne sústo stravy. Hodnotí sa rýchlosť a plynulosť prehĺtacieho aktu, prípadné poruchy motility, retencia. Pri vyšetrení gastroezofageálneho refluxu sa doplní objem žalúdka a následne sa sníma oblasť pažeráku dynamickým záznamom počas 30 minút (10s/obrázok). Pritom sa snažíme pomocou Valsalvovho manévra alebo zakašlaním zvýšiť vnútrobrušný tlak a tak vyvolať gastoezofageálny reflux.

 

Indikácie

 • Dôkaz poruchy prehĺtacieho aktu pri rôznych patologických stavoch
 • kvantitatívne hodnotenie rýchlosti prechodu sústa potravy pažerákom
 • Dôkaz gastroezofageálneho refluxu

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

Vyšetrenie sa vykonáva nalačno (8 hodín bez príjmu stravy), pacient pred vyšetrením nesmie fajčiť. Pri vyšetrení na stanovenie diagnózy musí pacient vysadiť prípadnú terapiu ktorá ovplyvňuje kinetiku pažeráku, pri posudzovaní efektu liečby je potrebné túto terapiu ponechať.

 

Radiačná záťaž

Nízka –podávaná aktivita rádiofarmaka je relatívne nízka.

 

Požadované klinické informácie

Je potrebné uviesť klinickú otázku účelu vyšetrenia a očakávanú odpoveď, ktorú má vyšetrenie potvrdiť. Uveďte či máte záujem o posúdenie prehĺtacieho aktu pre tekutú potravu (džús) alebo štandardizovanú tuhú potravu (sendvič). Výsledky vyšetrení a liečbu ktorú pacient dostáva.

Poznámka

Pri detekcii gastroezofageálneho refluxu je scintigrafia metódou druhej voľby po pH-metrii. Indikujeme ho v prípade pozitívneho klinického nálezu a negatívneho výsledku pH-metrie.

Dynamická scintigrafia obličiek s kaptoprilovým testom

Princíp a priebeh vyšetrenia

Pri hemodynamicky významnej stenóze renálnej artérie dochádza k signifikantnej redukcii krvného prietoku do oblasti obličky za stenózou a k poklesu glomerulárnej filtrácie. Zníženie perfúzneho tlaku v juxtaglomerulárnom aparáte obličky vedie k zvýšenému uvoľňovaniu renínu a k aktivácii renín-angiotenzínového systému. Aktivácia renín-angiotenzínového systému vedie k vazokonstrikcii eferentnej arterioly, a tým k udržaniu glomerulárneho filtračného tlaku. Podanie ACEI zablokuje konverziu angiotenzínu I na angiotenzín II (aktiváciu renín-angiotenzínového systému) s následnou vazodilatáciou eferentnej arterioly. Z toho vyplýva zníženie postkapilárnej rezistencie a následná akútna a reverzibilná redukcia glomerulárneho filtračného tlaku a teda pokles glomerulárnej filtrácie (GF) v obličke so signifikantnou stenózou renálnej artérie. Zníženie tvorby primárneho ultrafiltrátu v glomeruloch vedie následne k spomaleniu tubulárneho transportu tubulárnych farmák. Tieto zmeny vo funkcii obličky môžu byť detekované scintigraficky. Podanie kaptoprilu pri dynamickej scintigrafii obličiek pri prítomnosti hemodynamicky významnej stenózy renálnej artérie vedie k prechodnému „zhoršeniu“ renografickej krivky a ostatných parametrov postihnutej obličky. Vyšetrenie sa štandardne vykonáva vo forme opakovanej dynamickej scintigrafie obličiek. Jedna rádionuklidová štúdia sa vykonáva za bazálnych podmienok, bez podania kaptoprilu, tzv. bazálna štúdia a druhá po podaní inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI) -kaptoprilu, tzv. kaptoprilová štúdia. U pacientov, u ktorých nie je hypertenzia spôsobená stenózou renálnej tepny nedochádza k zmene funkcie obličiek pri kaptoprilovej štúdii v porovnaní s bazálnou štúdiou. U pacientov s hemodynamicky významnou stenózou renálnej tepny dochádza k redukcii renálnej funkcie postihnutej obličky pri kaptoprilovej štúdii. Princípom vyšetrenia je teda porovnanie parametrov vyhodnotených pri dynamickej scintigrafii obličiek vykonanej po podaní ACEI (kaptoprilová štúdia) a parametrov získaných za bazálnych podmienok (bazálna štúdia). Vyšetrenie sa vykonáva ako dvojdňový protokol. Ako prvá sa vykoná štúdia s kaptoprilom. Ak je pri kaptoprilovej štúdii normálny nález, pravdepodobnosť, že pacient má renovaskulárnu hypertenziu je nízka a nie je potrebné vykonávať bazálnu štúdiu. Pri patologickom náleze sa do 7 dní opakuje vyšetrenie bez podania kaptoprilu. Vyšetruje sa 60 min po perorálnom podaní kaptoprilu, vyšetrenie trvá 30 min. V priebehu celého vyšetrenia je monitorovaný TK a tepová frekvencia pacienta, u rizikových pacientov sa zavádza i.v. prístup.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-DTPA -kyselina diethyléntriaminopentaoctová
 • 99mTc-MAG3 -merkaptoacetyltriglycin

 

Spôsob aplikácie –intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia

 • cca 90 min spolu s podaním kaptoprilu

 

Indikácie

 • dif dg sekundárnej hypertenzie pri podozrení na renovaskulárnu hypertenziu na posúdenie prítomnosti hemodynamicky závažnej stenózy renálnej artérie

 

Klinické indikácie

 • malígna alebo akcelerovaná hypertenzia
 • náhly vývoj alebo náhle zhoršenie hypertenzie
 • hypertenzia rezistentná na štandardnú liečbu
 • začiatok hypertenzie pred 30. rokom alebo po 55. roku života
 • zhoršenie renálnych funkcií v priebehu liečby ACE inhibítormi alebo blokátormi receptorov pre angiotenzín II
 • nevysvetliteľné náhle zhoršenie renálnych funkcií
 • nález malej obličky unilaterálne
 • opakované kongestívne srdcové zlyhanie u starších hypertenzných pacientov pri bilaterálnej stenóze renálnej artérie ako dôsledok neprimerane zvýšenej aktivity renín-angiotenzínového systému a sekrécie aldosterónu
 • abdominálny šelest, ktorý má diagnostický význam predovšetkým u mladých ľudí s dyspláziou renálnych tepien
Dynamická scintigrafia obličiek

Princíp a priebeh vyšetrenia

Je to funkčno-morfologické vyšetrenie obličiek, umožňuje orientačné posúdenie veľkosti, tvaru a lokalizácie obličiek, perfúzie obličiek, posúdenie odtokových parametrov, programom sa vypočíta separovaná funkcia obličiek (podiel ľavej a pravej obličky na celkovej funkcii) a hodnota celkovej GF. Sleduje sa dynamická nahrávka kinetiky a distribúcie rádiofarmaka v parenchýme obličiek, jeho intrarenálny transport, vylučovanie do kalichovopanvičkového systému a jeho odtok do ureterov a močového mechúra. Vyšetruje sa v ľahu na bruchu alebo v sede s detektorom v zadnej projekcii, vyšetrenie začína ihneď po i.v. aplikácii rádiofarmaka ( 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3) a trvá 30-40 min. Na detailnejšie posúdenie morfológie, tvarových anomálií obličiek, dystopie a štrukturálnych abnormalít (jazvy pyelonefritické, susp. tumory, dif dg columna Bertini) ako aj na presnejšie stanovenie separovanej funkcie obličiek je určená statická scintigrafia s 99mTc-DMSA.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-DTPA -kyselina diethyléntriaminopentaoctová
 • 99mTc-MAG3 -merkaptoacetyltriglycin

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia -30-40 min

 

Indikácie

 • podozrenie na poškodenie parenchýmu obličiek alebo poruchu odtoku
 • pri dif. dg. obštrukčnej a neobštrukčnej hydronefrózy (furosemidový test)
 • posúdenie a monitorovanie funkcie obličiek

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • najedený, dobre hydratovaný –500-1000 ml tekutín 30-60 minút pred vyšetrením
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu, a to najmä usg obličiek, i.v. vylučovacej urografie, príp. CT, biochemické výsledky.
Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky

Princíp a priebeh vyšetrenia

Je rovnaký ako pri dynamickej scintigrafii obličiek, rozdiel je v polohe detektora, ktorý sa nastavuje v prednejprojekcii vzhľadom na miesto lokalizácie transplantovnej obličky. Vhodné je vykonať prvé vyšetrenie 1-3 dni potransplantácii, ktoré slúži ako referenčné. Súčasťou protokolu vyšetrenia je aj angioscintigrafia transplantovanej obličky.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-DTPA - kyselina diethyléntriaminopentaoctová
 • 99mTc-MAG3 - merkaptoacetyltriglycin

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - cca 25-35 min

 

Indikácie

 • diagnostika potransplantačných komplikácií: akútna tubulárna nekróza, akútna a chronická rejekcia,trombóza renálnej artérie, urinóm, hematóm, lymfokéla
 • poškodenie transplantovanej obličky imunosupresívnou liečbou
 • kontrola terapeutického efektu

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

najedený, dobre hydratovaný

 

pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu, najmä operačný nález, pokiaľ bola transplantácia vykonaná bezprostredne pred vyšetrením, usg nález a laboratórne výsledky

Cholescintigrafia – dynamická hepatobiliárna scintigrafia

Princíp a priebeh vyšetrenia

Po i.v. podaní hepatobiliárneho rádiofarmaka sledujeme jeho vychytávanie hepatocytmi, vylučovanie do žlčových ciest a jeho prechod do duodena. Vyšetrenie sa zahajuje ihneď po i.v. aplikácii rádiofarmaka (99mTc-EHIDA/ HIBIDA, 99mTc-HIDA ) v ľahu na chrbte a trvá 60 min, ďalšie snímkovanie sa vykonáva podľa potreby každú hodinu. Na stimuláciu vyprázdňovania žlčníka sa podáva v priebehu vyšetrenia tuková strava (vajíčko, syr, čokoláda, u novorodencov a malých detí mlieko). Relatívnou kontraindikáciou vyšetrenia je vysoká hladina bilirubínu.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-HIBIDA -mebrofenin -kyselina trimetyliminodioctová
 • 99mTc-HIDA

 

Spôsob aplikácie –intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia –60-90 min

 

Indikácie

 • kongenitálne abnormality žlčových ciest
 • akútna cholecystitída
 • dif dg cholestázy (dif dg novorodeneckých ikterov)
 • funkčné a organické poruchy motility žlčníka a žlčových ciest
 • dyskinéza Oddiho sfinktera
 • detekcia úniku žlče
 • potvrdenie fokálnej nodulárnej hyperplázie pečene

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne
 • Relatívne -vysoká hladina bilirubínu.

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

Pacient má byť nalačno

Pacient si prinesie čokoládu, syr alebo natvrdo uvarené vajíčka, novorodencom a malým deťom prinesie sprevádzajúca osoba mlieko

V deň vyšetrenia neužívať anticholinergika, choleretiká, ópiové preparáty.

Pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu, najmä hodnoty bilirubínu a hepatálnych enzýmov.

Lymfoscintigrafia končatín

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádioaktívny koloid sa aplikuje do interstícia v distálnych častiach horných alebo dolných končatín, odkiaľ sú koloidné častice transportované lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín. To umožňuje zobrazenie lymfatického systému v príslušnej spádovej oblasti. Vyšetrenie sa realizuje 20-30min po aplikácii rádioaktívneho koloidu a pozostáva z dvoch fáz -> 1.fáza – kľudová a 2.fáza – po záťaži.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-nanocoll

 

Spôsob aplikácie –intradermálne, obvykle 4 vpichy do oblasti medziprstových priestorov 1.-2. a 4.-5. prsta.

 

Trvanie vyšetrenia -cca 60 minút

 

Indikácie

 • diferenciálna diagnostika opuchov končatín
 • poruchy pasáže lymfy
 • dôkaz involúcie lymfatického tkaniva
 • dôkaz lymfogénnych metastáz

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

 • Nie je potrebná príprava pacienta. Tesne pred vyšetrením je potrebné s dostatočným predstihom uvoľniť prípadnú bandáž a vyrovnať teplotné pomery končatiny a okolia (v prípade výrazne chladného alebo horúceho počasia). Odporúča sa nevyšetrovať ihneď po príchode pacienta na oddelenie.
 • Pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.
Lymfoscintigrafia sentinelových lymfatických uzlín s následnou peroperačnou detekciou gamasondou

Princíp a priebeh vyšetrenia

Sentinelová lymfatická uzlina je prvá lymfatická uzlina v lymfatickom povodí, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z tumoru. Cieľom lymfoscintigrafie sentinelových lymfatických uzlín je určiť ich počet a lokalizáciu spolu s ich drenážnym povodím a demonštrovať tak lymfatické povodia, ktoré sú potencionálnym miestom lymfogénnych metastáz. Následne sa vykoná operačná biopsia scintigraficky detekovaných sentinelových uzlín a ich histologické vyšetrenie. Ďalší postup je založený na predpoklade, že ak sentinelová lymfatická uzlina neobsahuje metastatické bunky, ďalšie LU v povodí ich nemajú tiež. Následnej lymfadenektómii s možnými peroperačnými a postoperačnými komplikáciami sa teda nemusia podrobiť pacienti s negatívnym histologickým nálezom v sentinelových lymfatických uzlinách. Vyšetrenie sa využíva hlavne na detekciu sentinelových LU pri malígnom melanóme a karcinóme prsníka. Možné je jeho využitie aj pri karcinóme krčka maternice, karcinóme hrubého čreva a iných nádorových ochoreniach. Rádioaktívny koloid sa aplikuje intrakutánne (4-6 vpichov) do okolia jazvy po extirpácii lézie -pri malígnom melanóme alebo periareolárne -pri tumore prsníka, odkiaľ sú koloidné častice transportované lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín. Snímanie sa zahajuje ihneď po aplikácii dynamickou nahrávkou za účelom zobrazenia lymfatickej drenáže. Poloha pacienta sa volí na základe lokalizácie tumoru. Za 2-4 hodiny po aplikácii rádiokoloidu sa realizujú neskoré statické nahrávky v rôznych projekciách. Lokalizácia sentinelových lymfatických uzlín sa označí na pokožku pacienta v dvoch projekciách v chirurgickej polohe, t.j. v polohe, v ktorej bude pacient pri operácii. Preto je dôležitá spolupráca s chirurgom. Operácia sa obvykle vykonáva nasledujúci deň pomocou peroperačnej gamasondy, ktorá in vivo na základe nameraných impulzov a zvukového signálu označí ložisko zvýšenej kumulácie rádiofarmaka, ktoré zodpovedá sentinelovej lymfatickej uzline. Premeraním impulzov extirpovanej LU ex vivo a premeraním miesta extirpácie sa chirurg presvedčí o tom, že sa správne vybrala scintigraficky detekovaná sentinelová LU. Nevyhnutná je aj starostlivá peroperačná revízia za účelom vylúčenia suspektných metastatických LU.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-nanocoll
 • 99mTc-Sentiscint

 

Spôsob aplikácie – intradermálne, periareolárne

 

Trvanie vyšetrenia – približne 2 –3 hodiny

 

Indikácie

 • detekcia a vyznačenie sentinelových lymfatických uzlín s ich následnou peroperačnou deteciou pomocou gamasondy a chirurgickou disekciou

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

Vyšetrenie nevyžaduje zvláštnu prípravu, pacient môže piť, jesť a užívať lieky.

Pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.

MIBG scintigrafia endokrinných a neuroendokrinných nádorov

Rádionuklidová diagnostika feochromocytómu/ paragangliómu/ neuroblastómu

 

Princíp a priebeh vyšetrenia

 

Rádiofarmakum

 • 123I-MIBG ako analóg noradrenalínu sa akumuluje v katecholamínových sekrečných granulách neuroendokrinných tkanív. Rádiofarmakum sa aplikuje veľmi pomaly i.v. Vyšetruje sa v ľahu na chrbte. Sníma sa 4h, 24h po aplikácii v indikovaných prípadoch aj 48 h po aplikácii.

 

Rádiofarmakum  

 • 123I-MIBG - meta-jodobenzylguanidin

 

Spôsob aplikácie – pomaly intravenózne, najvhodnejšie cez zavedenú kanylu.

 

Trvanie vyšetrenia - cca 60 - 90 minút v priebehu 1-2 dní.

 

Indikácie

 • hyperplázia drene nadobličiek
 • feochromocytóm/ paraganglióm, malígny feochromocytóm
 • neuroblastóm
 • iné – karcinoid, medulárny karcinóm štítnej žľazy, gastrinóm, inzulinóm, glukagonóm, vipóm

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • 2 dni pred aplikáciou rádiofarmaka, v deň aplikácie a 3 dni po aplikácii blokáda štítnej žľazy chlorigenom
 • prerušenie liečby sympatikomimetikami, tricyklickými antidepresívami, reserpínom, labetolom, blokátormi Ca kanála, derivátmi kokaínu
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu
Nepriama rádionuklidová cystografia

Princíp a priebeh vyšetrenia

Realizuje sa v náväznosti na dynamickú scintigrafiu obličiek po zvýšenom prívode tekutín s cieľom fyziologicky naplniť močový mechúr. Pri tomto vyšetrení sa nekatetrizuje močový mechúr. Vykonáva sa dynamická nahrávka mikčného aktu a sleduje sa regurgitácia aktívneho moča z močového mechúra do ureterov alebo do panvičky. Možno detekovať pasívny alebo aktívny reflux. Vyšetrenie sa vykonáva vsede na nočníku pri zachovaní intimity pacienta. Nahrávanie začína krátko pred zahájením mikčného aktu a končí po ukončení mikcie. Vzhľadom na nutnú spoluprácu pacienta pri snímaní mikcie je možnosť realizácie vyšetrenia u detí obmedzená vekom a úrovňou spolupráce dieťaťa.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-DTPA - kyselina diethyléntriaminopentaoctová
 • 99mTc-MAG3 - merkaptoacetyltriglycin

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - spolu s dynamickou scintigrafiou cca 60 - 90 min

 

Indikácie

 • diagnostika vezikoureterálneho, vezikorenálneho refluxu

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • vyšetrenie sa realizuje v náväznosti na dynamickú scintigrafiu obličiek po zvýšenom prívode tekutín s cieľom fyziologickou cestou naplniť močový mechúr
 • zvýšený prívod tekutín
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu
Perfúzna scintigrafia kĺbov a mäkkých tkanív

Princíp a priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie slúži na detekciu ložiskových procesov v mäkkých tkanivách (svalstvo, kĺby) a na určenie ich metabolickej aktivity. Rádioaktívny pertechnenát (99mTcO4-) sa vo zvýšenej miere akumuluje v miestach so zvýšenou hyperémiou a so zvýšenou metabolickou aktivitou. Rádiofarmakum (99mTcO4-) sa aplikuje i.v., vyšetrenie začína ihneď po aplikácii a trvá asi 60 minút, poloha pacienta sa volí na základe lokalizácie vyšetrovaného patologického ložiska alebo oblasti.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTcO4

 - pertechnetát (technecistan sodný)

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - približne 60 minút

 

Indikácie

 • diferenciálna diagnostika patologických ložísk v mäkkých tkanivách

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • žiadna
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.
Perfúzna scintigrafia pľúc (SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádiofarmakum vo forme 99mTc -značeného makroagregátu albumínu sa po i.v. podaní zachytí v kapilárach dobre perfundovaných oblastí pľúc, zatiaľ čo do neperfundovaných oblastí sa nedostane. Tie sa na scintigrame pľúc zobrazia ako oblasti s výpadom rádioaktivity. Defekt perfúzie má často tvar zodpovedajúci segmentálnemu alebo lobárnemu členeniu pľúc.

 

Ide o zobrazenie distribúcie pľúcnej kapilárnej perfúzie a detekciu porúch prietoku krvi pľúcnym riečiskom. Dochádza k mikroembolizácii cca 0,1% pľúcnych kapilár. Makroagregáty albumínu sa za krátky čas v pľúcach enzymaticky štiepia na menšie fragmenty, prechádzajú pľúcnymi kapilárami a sú vychytávané monocyto-makrofágovým systémom.

 

Vyšetrenie sa najčastejšie indikuje pri podozrení na pľúcnu embóliu. Defekt perfúzie však môže byť spôsobený aj inými príčinami. Špecifickosť vyšetrenia zvyšuje súčasne vykonaná ventilačná scintigrafia pľúc: defekt perfúzie bez poruchy ventilácie je typický pre pľúcnu embóliu, defekt perfúzie so súčasnou poruchou ventilácie nesvedčí pre pľúcnu embóliu. Negatívny nález na perfúznej pľúcnej scintigrafii vylučuje pľúcnu embóliu.

 

Vyšetrenie sa vykonáva v ľahu na chrbte alebo v stoji a začína niekoľko minút po i.v. aplikácii (v ľahu ) rádiofarmaka (99mTc-makroagregát albumínu), trvá 30-40 min. Na našom pracovisku vyšetrenie pľúcnej perfúzie realizujeme perfúznou a ventilačnou scintigrafiou pľúc, a následne tomografickou metódou SPECT, ktorá významne zvyšuje senzitivitu a špecifickosť vyšetrenia.

 

Ideálne je vykonať perfúznu scintigrafiu pľúc čo najskôr po vzniku klinických príznakov (do 5 -7 dní).

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc -makroagregát ľudského séroalbumínu

 

Spôsob aplikácie – intravenózne

 

Trvanie vyšetrenia

Pri kombinovanej ventilačno-perfúznej scintigrafii pľúc vyšetrenie začína perfúznou scintigrafiou pľúc v trvaní 15-20 min s následnou ventilačnou scintigrafiou a pacient sa na našom pracovisku môže zdržať niekoľko hodín.

 

Indikácie

 • diagnostika pľúcnej embólie a monitorovanie efektu terapie (posúdenie reperfúzie),
 • diferenciálna diagnostika dyspnoe,
 • predoperačné posúdenie rozsahu postihnutia pľúcnej perfúzie.

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne
 • pravo-ľavý skrat
 • závažná pľúcna hypertenzia
 • Pacient so závažnou dýchavicou, ktorý nedokáže ležať v horizontálnej polohe počas trvania vyšetrenia a inak nespolupracujúci pacient.

 

Príprava pacienta

 • Pacient nevyžaduje špeciálnu prípravu, môže jesť, piť a užívať lieky
 • Pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu najnovšiu rtg snímku hrudníka a výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.

 

Poznámka

V porovnaní s HRCT pľúc má vyšetrenie nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta, odporúča sa u žien v reprodukčnom veku, mladších pacientov, pacientov s ochorením obličiek a pri negatívnom rtg.

Rádionuklidová flebografia

Princíp a priebeh vyšetrenia

Po intravenóznom podaní rádiofarmaka 99mTc-MAA (99mTc-makroagregát albumínu) do perférnej žily vyšetrovaných končatín sledujeme prietok rádioindikátora venóznym systémom. 99mTc-MAA sa následne zachytí v prekapilárach pľúc a posúdi možnú prítomnosť pľúcnej embólie. Pozri perfúzna scintigrafia pľúc. Pri vyšetrení dolných končatín sa aplikuje do žíl na dorze nohy pri stiahnutých škrtidlách pod kolenami a nad členkom. Vykoná sa záznam prietoku prvej polovice objemu rádiofarmaka vénami až do úrovne dolnej dutej žily. Potom sa uvoľnia škrtidlá a opakuje sa aplikácia druhej polovice objemu rádiofarmaka rovnakým spôsobom ako pri prvom zázname.

 

Vyšetrenie horných končatín sa aplikuje do žíl na dorze ruky. Vykoná sa záznam prietoku rádiofarmaka vénami až do úrovne hornej dutej žily. Následne sa vykonáva záznam perfúznej scintigrafie pľúc.

 

Trvanie vyšetrenia

30-60 minút (podľa počtu zobrazovaných končatín) odporúča sa symetrické zobrazenie oboch dolných alebo horných končatín.

 

Rádiofarmakum

99mTc-MAA – makroagregát albumínu označený technéciom-99m. Maximálne odporúčaná aktivita sa rozdelí do požadovaného počtu injekcií a doplní sa dostatočný objem (>2ml) aby bola zachovaná kvalita zobrazenia.

 

Spôsob aplikácie

Intravenózna injekcia do periférnych vén končatín. Najvhodnejšie je použitie motýlikových kanýl a symetrické, synchronizované podanie dvomi pracovníkmi.

 

Indikácie

 • Vyšetrenie priechodnosti hlbokého žilného systému dolných končatín (s obmedzenou výpovednou hodnotou pre oblasť predkolenia a významnou výpovednou hodnotou v ileofemorálnej oblasti.
 • Vyšetrenie funkčného stavu venózneho systému dolných končatín a dolnej dutej žily.
 • Vyšetrenie funkčného stavu venózneho systému horných končatín, brachiálnej oblasti a hornej dutej žily.
 • Syndróm hornej dutej žily.

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď  Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • Nie je nutná. Vhodné je zohriať končatinu (v teplej vode) na rozšírenie periférneho venózneho systému.

 

Radiačná záťaž

Pri vyšetrení perfúznej scintigrafie pľúc sa nezvyšuje, vzhľadom na použitie rovnakej aktivity na obidve vyšetrenia. Celkovo je porovnateľná s bežným RTG vyšetrením, významne nižšia ako CT a podstatne nižšia ako DSA vyšetrenie.

 

Požadované klinické informácie

Na žiadanke akútne indikovanej perfúznej scinigrafie pľúc uveďte požiadavku vyšetriť suspektnú oblasť postihnutej časti venózneho systému a výsledky USG (doppler) cievneho systému končatín, prípadne výsledok iných zobrazovacích metód. Hodnota sérovej hladiny D-diméru a iné výsledky vo vzťahu k flebotrómbóze a PE.

 

Poznámka

Pri výraznom opuchu dolných končatín sa vyšetrenie často nepodarí vykonať. Vyšetrenie je viazané na perfúznu scintigrafiu pľúc.

Scintigrafia dopamínových transportérov v mozgu -DaTScan 123I-(SPECT)

Princíp a vykonanie vyšetrenia

Aktivita presynaptických dopamínových transportérov (DaT) v striate sa dá vyhodnotiť pomocou 123I-značeného ioflupanu - FP-CIT (DaTSCANTM), ktorý sa kumuluje v striate. Hodnotí sa intenzita a symetria vychytávania rádiofarmaka v nc. caudatus a putamen. Hlavnou indikáciou je odlíšenie Parkinsonovej choroby a ochorení skupiny Parkinson plus syndrómu, ktoré majú patologický nález pomocou 123I-ioflupanu (DaTSCAN) od iných foriem parkinsonických syndrómov a esenciálneho tremoru. Vyšetrenie pomáha aj pri odlíšení demencie s Lewiho telieskami pri ktorých je hustota dopaminových transportérov znížená, od Alzheimerovej choroby u ktorej je nález tohto vyšetrenia normálny.

 

Rádiofarmakum

 • 123I-ioflupan -FP-CIT (DaTSCANTM)

 

Spôsob aplikácie – intravenózna injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia

Vlastný záznam trvá 45-60 minút. Od podania rádiofarmaka, obvykle okolo 9.00, pacient čaká na vyšetrenie 4 hodiny.

 

Indikácie

 • diferenciálna diagnostika Parkinsonovej choroby a parkinson plus syndrómu od iných parkinsonských syndrómov a esenciálneho tremoru.

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne
 • Nedostatočné spolupráca pacienta, pri psychických problémoch. Pacient musí byť schopný vydržať ležať bez pohnutia hlavou po celý čas vyšetrenia. V prípade potreby sa zabezpečuje fixácia hlavy a sedácia pacienta.

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

Pacient nemusí byť nalačno – primeraný príjem stravy a tekutín. Nevyhnutné je dôsledne upraviť liečbu antiparkinsonikami:

 

L-DOPA a jej deriváty – NIE JE nevyhnutné vysadiť.

 

Nevyhnutné vysadiť - minimálne 48 hodín tieto lieky: Tricyklické antidepresíva, selegilin, Zoloft, Kokain, Adipex, Ritalin, Benzotropin, buproprion.

 

Pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.

Scintigrafia nádorov 67Ga - citrátom

Princíp a priebeh vyšetrenia

67Ga - citrát sa akumuluje vo zvýšenej miere v tkanivách so zvýšenou bunkovou proliferáciou a má schopnosť zobraziť viabilné nádorové tkanivo a ložisko aktívneho zápalu. Vyšetrenie sa indikuje pri určení rozsahu nádorového ochorenia, na odhalenie metastáz, sledovanie úspešnosti liečby a odhalenie recidív nádorového alebo zápalového ochorenia. Vyšetruje sa o 24, 48, 72, prípadne aj o 96 hodín po aplikácii rádiofarmaka.

 

Rádiofarmakum

 • 67Ga - citrát - galium citrát
 • Spôsob aplikácie - i.v.

 

Trvanie vyšetrenia - asi 90-120 minút v priebehu 3-4 dní.

 

Indikácie

 • malígne lymfómy
 • malígny melanóm
 • karcinóm pľúc
 • sarkómy kostí
 • sarkoidóza
 • dif dg kryptogénneho karcinómu a zápalu

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • pri vyšetrení brušnej oblasti laxatíva na vyprázdnenie hrubého čreva
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu
Scintigrafia slinných žliaz (sialoscintigrafia)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Funkčné a morfologické vyšetrenie slinných žliaz založené na ich schopnosti vychytávať z krvného obehu 99mTcO4-, vychytávanie rádiofarmaka zodpovedá aktivite natrium jodidových symportérov. Vykonáva sa ako dynamická nahrávka, podľa potreby sa dopĺňajú statické nahrávky. Rádiofarmakum (99mTcO4-) sa aplikuje i.v., vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína ihneď po aplikácii, trvá 40 min, v druhej polovici vyšetrenia sa perorálne podáva salivačný podnet (citrónová šťava). Hodnotí sa intenzita a symetria kumulácie rádiofarmaka v slinných žľazách a rýchlosť a intenzita reakcie na salivačný podnet.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTcO4 - pertechnetát (technecistan sodný)

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - cca 40-60 min

 

Indikácie

 • Sjögrenov syndróm
 • diagnostika funkčného stavu a drenáže slinných žliaz
 • zápaly, sialolitiáza
 • nádory, abscesy, cysty
 • lymfatická infiltrácia

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • pacient si prinesie so sebou citrón
 • pacient príde nalačno (8 hodín), pred vyšetrením vypiť väčšie množstvo čistej vody, 1 h pred vyšetrením nepiť sladké, slané a kyslé nápoje, nežuvať (ani žuvačku) a neumývať si zuby
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.
Scintigrafia štítnej žľazy

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádioaktívny pertechnetát (99mTcO4-) je vychytávaný v tyreoidálnom tkanive a miera jeho akumulácie približne 30 min po aplikácii je priamo úmerná funkčnému stavu tyreoidálneho tkaniva a aktivite nátrium jodidových symportérov. Ide o funkčno- morfologické zobrazenie tkaniva štítnej žľazy. Posudzuje sa tvar, lokalizácia a veľkosť lalokov štítnej žľazy. Detekujú sa ložiská so zníženou akumuláciou rádiofarmaka – studené uzly (cysty, nádory) alebo ložiská so zvýšenou akumuláciou rádiofarmaka – horúce uzly (hyperfunkčné tkanivo - autonómny adenóm) alebo sa diagnostikuje ektopické tkanivo štítnej žľazy. Rádiofarmakum (99mTcO4-) sa aplikuje i.v.,vyšetruje sa 30-40 min po aplikácii v ľahu na chrbte v prednej projekcii pomocou pinhole kolimátora.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTcO4 - pertechnetát (technecistan sodný)

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - cca 15-20 min, vyšetruje sa 30-40 min po aplikácii

 

Indikácie

 • jednouzlová struma, polynodózna struma (pred operačným výkonom)
 • dôkaz funkčnej autonómie štítnej žľazy (autonómny adenóm)
 • diagnostika retrosternálnej strumy
 • diferenciálna diagnostika útvarov na krku alebo intratorakálnych
 • tyreoiditída
 • linguálna struma
 • dôkaz prítomnosti funkčného tkaniva štítnej žľazy na vylúčenie resp. potvrdenie kongenitálnej hypotyreózy

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

 • vylúčiť medikáciu ovplyvňujúcu funkciu štítnej žľazy
 • 6-8 týždňov pred vyšetrením vysadiť jódové preparáty
 • vyšetrenie je možné realizovať 6-8 týždňov po kontrastnom rádiodiagnostickom vyšetrení
 • pacient môže jesť, piť a užívať lieky
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu, najmä usg štítnej žľazy a hodnoty T3, T4, TSH
Scintigrafická diagnostika hemangiómu pečene (SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie na dôkaz hemangiómu pečene. Hemangióm (angiodysplázia) sa zobrazuje ako ložisko zvýšenej aktivity v dôsledku zvýšenej akumulácie značených erytrocytov. Hemangióm sa nezobrazí, ak je trombotizovaná prívodná cieva. Scintigraficky sa zobrazí hemangióm veľkosti cca od 10-15 mm. Po odobratí krvi, označení erytrocytov pacienta 99mTcO4-a ich reinjekcii, sa zahajuje snímanie oblasti pečene (event. SPECT), celkovo vyšetrenie trvá asi 90 min.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc -značené natívne autológne erytrocyty

 

Spôsob aplikácie –intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia -cca 90 min

 

Indikácie

 • dif dg ložiskových lézií pečene (dif dg hemangiómu a mts)

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

 • nalačno
 • Chlorigen
 • pacient si môže so sebou priniesť desiatu a tekutiny
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu (usg, CT, MRI)
Scintigrafická diagnostika nádorov obsahujúcich somatostatínové receptory

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádiofarmakum 111In-pentetreotid (OctreoScan) ako analóg somatostatínu sa viaže na somatostatínové receptory ktoré sú exprimované v membráne neuroendokrinných nádorov. Sníma sa 4h, 24h a prípadne aj 48 h po aplikácii pri podaní 111In-pentetreotidu (OctreoScan).

Rádiofarmakum

 • 111In-pentetreotid (OctreoScan)

 

Spôsob aplikácie – intravenózna s prepláchnutím fyziologickým roztokom

 

Trvanie vyšetrenia

 • 120 -180 minút v priebehu 1-3 dní.

 

Indikácie

 • neuroendokrinné nádory -primárna diagnostika na posúdenie vhodnosti liečby pomocou somatostatinových analogov, detekcia metastáz alebo recidívy, posúdenie efektu liečby
 • karcinoid
 • iné

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • pri vyšetrení s OctreScanom -v deň podania rádiofarmaka nie je potrebná žiadna príprava; po podaní rádiofarmaka piť v pribehu celého dňa veľa tekutín, jesť jogurty a kyslomliečne výrobky a potraviny s vysokým obsahom vlákniny -cereálie, musli, celozrnné pečivo, ovocie
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu.
Scintigrafické vyšetrenie strát krvi GITom značenými autológnymi erytrocytami (Meckelov divertikul)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Detekcia lokalizácie a rozsahu krvácania predovšetkým z dolnej časti GITu, zobrazí sa krvácanie s intenzitou už 0,1-0,2 ml/min. Deteguje sa ložisko zvýšenej akumulácie značených erytrocytov v oblasti brucha, následná zmena polohy ložiska v dôsledku črevnej motility svedčí pre krvácanie do GITu. Vyšetrenie umožňuje dlhodobé niekoľkohodinové sledovanie pacienta, je vhodné aj pri intermitentnom krvácaní. Je možné doplniť nahrávku aj nasledujúci deň. Po odobratí krvi a označení erytrocytov pacienta sa značené autológne erytrocyty aplikujú i.v. Vyšetrenie sa začína ihneď po aplikácii, vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie trvá 60 min. Pri negatívnom náleze na úvodnej dynamickej nahrávke sa realizujú ďalšie statické nahrávky cca každú hodinu, prípadne aj nasledujúci deň ráno. V prípade potreby sa vykonáva aj SPECT nahrávka na určenie presnejšej anatomickej lokalizácie zdroja krvácania. Vyšetrenie má význam len vtedy, ak pacient aktuálne má prítomné známky gastrointestinálneho krvácania.

Rádiofarmakum

 • 99mTc -značené vitálne autológne erytrocyty

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - cca 60 min, v prípade potreby nahrávka cca každú hodinu, príp. aj nasledujúci deň ráno

 

Indikácie

 • dôkaz a určenie miesta krvácania predovšetkým z dolnej a strednej časti tráviacej rúry (polypy, divertikuly, krvácajúci Meckelov divertikul)

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

Pacient prichádza na oddelenie nalačno

Chlorigen –požije pacient vo forme tabliet na našom oddelení ráno pred vyšetrením

Scintigrafická diagnostika Meckelovho divertikla

 

Princíp a priebeh vyšetrenia

Meckelov divertikul je pomerne častou malformáciou s výskytom asi u 2% populácie. Meckelov divertikul v 20 % obsahuje funkčnú ektopickú žalúdočnú sliznicu, ktorá vychytáva rádiofarmakum 99mTcO4-a môže sa teda scintigraficky zobraziť. Ektopická žalúdočná sliznica v Meckelovom divertikli sa zobrazí súčasne so začiatkom vychytávania rádiofarmaka v žalúdočnej sliznici. Vyšetruje sa v ľahu na chrbte ihneď po intravenóznej aplikácii rádiofarmaka (99mTcO4-), vyšetrenie trvá 60-90 min. V prípade potreby sa vykonáva aj SPECT nahrávka na určenie presnejšej anatomickej lokalizácie Meckelovho divertikula.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTcO4--pertechnetát (technecistan sodný)

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - približne 90-120 min

 

Indikácie

 • podozrenie na prítomnosť krvácajúceho Meckelovho divertikla
 • dif dg etiológie krvácania do tráviaceho traktu alebo atypických bolestí v bruchu pri podozrení na ektopickú žalúdočnú sliznicu

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

Pacient má byť nalačno, pretože únik stráveného obsahu zo žalúdka ktorý obsahuje zvýšenú aktivitu môže nežiaduco ovplyvniť (falošná pozitivita) výsledok vyšetrenia.

Stanovenie močového rezídua pomocou rádiofarmák

Princíp a priebeh vyšetrenia

Cieľom je vypočítať hodnotu močového rezidua. Vyšetrenie sa vykonáva v náväznosti na dynamickú scintigrafiu obličiek. Realizuje sa nahrávka nad oblasťou močového mechúra pred a po vymočení a odmeria sa množstvo vylúčeného moča, z nameraných hodnôt sa vykoná výpočet močového rezidua.

 

Rádiofarmakum

 • 99mTc-DTPA - kyselina diethyléntriaminopentaoctová 
 • 99mTc-MAG3 - merkaptoacetyltriglycin

 

Spôsob aplikácie – intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - v náväznosti na dynamickú scintigrafiu - spolu cca 60-90 min

 

Indikácie

 • stanovenie močového rezidua

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) – viď -> Všeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

vyšetrenie sa vykonáva v nadväznosti na dynamickú scintigrafiu obličiek, okrem zvýšeného príjmu tekutín nevyžaduje žiadnu ďalšiu prípravu pacienta.

Statická scintigrafia obličiek (+ SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Rádiofarmakum sa kumuluje a na určitú dobu fixuje v bunkách proximálnych tubulov obličiek v závislosti od ich funkčného stavu, čo umožňuje zobrazenie stavu funkčného parenchýmu obličiek, posúdenie lokalizácie, tvaru a veľkosti obličiek, výpočet separovanej funkcie a detekciu ložiskových lézií. Rádiofarmakum(99mTc-DMSA) sa podáva i.v., vyšetruje sa 2-4 h po aplikácii v ľahu na chrbte alebo na bruchu,príp. v stoji, vyšetrenie trvá cca 15-20 min, pri SPECT vyšetrení 30-45 min.

 

Rádiofarmakum

99mTc-DMSA -kyselina dimerkaptojantárová

 

Spôsob aplikácie –intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia

 • cca 20 min, pri SPECT 30-45 min, vyšetruje sa 2-4 h po aplikácii rádiofarmaka.

 

Indikácie

 • potvrdenie afunkcie, agenézy obličky
 • dystopia, ptóza obličky, ren migrans
 • tvarové anomálie obličiek, hypoplázia obličky
 • pyelonefritída a refluxná nefropatia (dôkaz jazvy –najmä v pediatrickej nefrológii)
 • určenie podielu jednotlivých obličiek na celkovej funkcii (separovaná funkcia)
 • zakreslenie obličiek na pokožku pacienta pred plánovanou rádioterapiou
 • traumatické lézie obličky
 • určenie funkčného rezidua zvraštenej obličky
 • dif dg ložiskových procesov obličiek –dif dg tumoru a columna Bertini

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

 • žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky
 • zavedenie intravenóznej kanyly u malých detí - nutná spolupráca s pediatrom
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré  môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu,najmä usg obličiek
Statická scintigrafia pečene a sleziny (SPECT)

Princíp a priebeh vyšetrenia

Podané rádiofarmakum je po aplikácii rýchlo vychytávané Kupferovými bunkami v pečeni, vzhľadom na prítomnosť fagocytárnych retikuloendoteliálnych buniek v slezine sa súčasne zobrazuje aj slezina. Distribúcia rádiofarmaka v parenchýme pečene a sleziny je úmerná fagocytárnej schopnosti RES, čo odráža funkčnú schopnosť parenchýmu. Vyšetrenie začína projekciou v ľahu na chrbte a pokračuje bočnými projekciami a projekciou zadnou. Prípadne sa dopľňa metódou SPECT.

Rádiofarmakum

 • 99mTc-Sn-koloid, Nanocoll

 

Spôsob aplikácie –intravenóza injekcia.

 

Trvanie vyšetrenia - cca 45-60 min

 

Indikácie

 • ložiskové postihnutie pečene –abscesy, cysty, nádory
 • difúzne postihnutie pečene, cirhóza
 • fokálna nodulárna hyperplázia pečene
 • kvantitatívne hodnotenie aktivity MMS pečene a sleziny a portohepatálnej cirkulácie
 • dôkaz asplenie, akcesórnej sleziny a posttraumatickej splenózy, dôkaz funkčnosti tkaniva sleziny po chirurgickej reimplantácii ( prípadne aj ako selektívna scintigrafia sleziny)

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta a požadované klinické informácie

 • žiadna
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu (najmä usg nález, prípadne CT, MRI)
Ventilačná scintigrafia pľúc

Princíp a priebeh vyšetrenia

Ide o zobrazenie distribúcie pľúcnej alveolárnej ventilácie a detekciu porúch pľúcnej ventilácie. Rádiofarmakum (81mKr) sa aplikuje inhalačne vo forme inertného plynu pomocou masky, vyšetruje sa v priebehu inhalácie podľa zdravotného stavu pacienta v ľahu, v sede alebo v stoji.

 

Rádiofarmakum

 • 81mKr -kryptón

 

Spôsob aplikácie –inhalačne.
Pacient vdychuje inertný plyn, ktorý je bez zápachu cez inhalačnú masku. Plyn je uvoľňovaný zo špeciálneho generátora.

 

Trvanie vyšetrenia -cca 10-15 min. Pri kombinovanej ventilačno-perfúznej scintigrafii pľúc vyšetrenie začína ventilačnou scintigrafiou pľúc s následnou perfúznou scintigrafiou alebo metódou SPECT. Pacient sa na našom pracovisku môže zdržať niekoľko hodín.

 

Indikácie

 • Pri podozrení na pľúcnu embóliu na doplnenie perfúznej gamagrafie pľúc na zvýšenie jej špecifickosti. Defekt perfúzie bez poruchy ventilácie je typický pre pľúcnu embóliu, defekt perfúzie so súčasnou poruchou ventilácie nesvedčí pre pľúcnu embóliu;
 • Dôkaz poruchy priechodnosti periférnych dýchacích ciest a strata vzdušnosti s určením jej rozsahu.

 

Kontraindikácie

 • Gravidita, laktácia (relatívna) –viď àVšeobecné kontraindikácie vyšetrenia v nukleárnej medicíne

 

Príprava pacienta

 • žiadna, pacient môže jesť, piť a užívať lieky
 • pacient prinesie so sebou k nahliadnutiu najnovšiu rtg snímku hrudníka a výsledky a fotodokumentáciu vykonaných vyšetrení, ktoré môžu prispieť k správnej interpretácii scintigrafického nálezu