VIVAMED - oddelenie nukleárnej medicíny

  • Vivamed - oddelenie nukleárnej medicíny
.

O nás

Základné informácie o nukleárnej medicíne v Prešove

Pracovisko nukleárnej medicíny sa nachádza v areáli Fakultnej nemocnice J.A. Reimana, Hollého 14, Prešov. Pozostáva z dvoch úsekov:

 

Na úseku in vivo  ide o využitie minimálne zaťažujúcich neinvazívnych vyšetrovacích metód medicínskeho zobrazovania umožňujúcich získavať  informácie na základe distribúcie podaného rádiofarmaka v organizme. Poskytnuté informácie vypovedajú o funkcii a morfológii orgánov, o patologických ložiskách a metabolizme.

 

Najjednoduchší prístup je zo zadného vchodu do areálu FNsP, od križovatky Šafárikova - Sládkovičova, od ktorej sa nachádza cca 80 m. Oddelenie zaberá prízemné priestory Doliečovacieho pavilónu, ktoré sa nachádzajú zhruba oproti Detskej nemocnici FNsP.

 

História nukleárnej medicíny v Prešove

Oddelenie nukleárnej medicíny v Prešove bolo zriadené v júli 1976. Jeho zakladateľom a prvým primárom sa stal vtedajší riaditeľ NsP Prešov MUDr. Dezider Flasík. Súčasťou oddelenia bolo od počiatku aj RIA laboratórium (úsek in vitro), ktoré sa v tom čase zameriavalo najmä na tyreoidálnu diagnostiku. In vivo úsek bol vybavený pohybovým gamagrafom Picker Magnascanner 500i, jedno a dvojkanálovou lekárskou súpravou a kalibrátorom na meranie aplikovaných aktivít.

 

Koncom r. 1988 bolo oddelenie vybavené planárnou analógovou gamakamerou MB 9200 maďarskej výroby, čo umožnilo kvalitnejší (a rýchlejší) záznam statických scintigramov. V r. 1991 bolo ku gamakamere dodané vyhodnocovacie zariadenie, čím sa štandardizovala celá škála dynamických a statických vyšetrení.

 

V r. 1996 došlo ku digitalizácii gamakamery a jej pripojeniu na personálny počítač.

 

V polovici roka 2004 a následne koncom r. 2008 sa podarilo zrealizovať ďalší upgrade akvizičnej aj vyhodnocovacej časti gamakamery, čo zvýšilo celkovú spoľahlivosť systému a umožnilo výmenu údajov medzi jednotlivými pracoviskami NM v DICOM formáte.

Vo februári 2012 bola oživená a spustená do prevádzky dvojhlavová SPECT gamakamera DST-XLi s vyhodnocovacím systémom VISION 6.0.0 firmy General Electric.

Súčasťou oddelenia bolo od počiatku do konca mája 2014 aj RIA laboratórium (úsek in vitro), ktoré sa v tom čase zameriavalo najmä na tyreoidálnu diagnostiku.

 

V roku 1990, kedy primár MUDr. Dezider Flasík odišiel do dôchodku, sa stal primárom oddelenia jeho dovtedajší zástupca MUDr. Jozef Leško, ktorý odborne vedie kolektív doposiaľ.